Vid årets sista styrelsemöte togs beslutet att vi återupptar vårt lönestöd.. Summan är låg, och vi kan inte garantera några summor.  Större summor kommer från andra bidragsgivare i Norge och Finland. // Se vidare under fliken "År 2023" - Senaste nytt.

Vid årsmötet för år 2022 togs beslutet att göra uppehåll i månadsstödet tills vi fått bättre översikt över det ekonomiska läget. Jag fick uppdrag att ta reda på läget.

Under sommaren träffade jag Aleksandr och Anja i samband med Paavi Korteniemis 80-årsfirande i Pello. Senare har jag också fått en översikt av det ekonomiska läget.

Veksamheten har fortsatt med gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, och den diakonala verksamheten. Arvodering har gått till Aleksandr (kyrkoherden), frun Anja (som jobbar främst med den diakonala verksamheten) och dottern Julia (söndagsskola) + extern person för bokföring.

Verksamheten har dragit på sig skulder och har inte täckning för sina kostnader. Det har varit tal om att Anja och Julia ej skulle kunna fortsätta med arvodering. Min senaste information är att beslut om detta skulle tas inför år 2023. Om Anja ej kan fortsätta med arvoderat arbete finns risken att den diakonala verksamheten under dagtid under veckodagar ej kan fortsätta. 


Erling Wälivaara, som var en av dem som gjorde missionsresor till Murmansk, fick hembud i november. Han fick under året kontakt med Aleksander Veskov, som han lärt känna under en missionsresa. Aleksander blev väckt vid ett möte vid ett fängelse i Murmansk, och Erling fick predika syndernas förlåtelse åt Aleksander. De hade sedan regelbundna kontakter under en längre tid, och fick åter kontakt i i början av år, 2020. Läs mer om detta i tidigare inslag här på sidan. Frid över Erlings minne, som arbetare i Herrens vingård.

I juli månad träffade jag Aleksandr och Anja i samband med Paavo Korteniemis 80-årsfirande. De var med på en gudtjänst i svenska Pello där Aleksander höll en kort predikan och Anja visade bilder från verksamheten i Murmansk. 

Aleksandr talade om hur Kristi församling inte följde jordiska gränser och Anjas sista bild var den ukrainska kören som finns i Murmansk, och som hon sjäv också är med i.


De berättade att ungdomar/unga familjer har flyttat från Murmansk. På en fråga om vad de behövde hjälp med, var svaret att vi skulle be om "fler arbetare till skörden". 

Årsmötet för Murmanskmissionen år 2022 

Årsmöte -22


Mission i Murmanskområdet - Årsmöte 2022 – Protokoll


Tid och plats: Lördag 2/7 -22, kl 15.30, I samband med stormötet i Haparanda 


Årsmötets öppnande / Gemensam bön (Harry Esberg) 

  1. Val av mötesordförande.  Beslut: Bertil Funck
  2. Val av mötessekreterare. Beslut: Karl-Johan Thiger

Val av två protokollsjusterare (tillika rösträknare) 

Beslut: David Niska och Bror Esberg 


A. Godkännande av årsmötets utlysande.  

Beslut: Godkännande Två veckor innan årsmötet, enligt stadgarna.) 


Utskick till SMS-gruppen, mailgruppen och kallelse till fridsförbunden via stortältföreningens sändlista (utskick av Jörgen Ericsson) 


B. Fastställande av dagordning. 

Beslut: Övrig fråga, Inre mission norra Finland


C. Fastställande av röstlängd - Förslag: Upprättas vid behov.

Beslut: Enligt förslag 


Verksamhetsberättelse för 2021, Uppläsning (Bilaga 1) 

Beslut: Lästes upp. Lades till handlingarna.

 

Angående Kantalahti: Ingen regelbunden verksamhet där nu, Ingen aktuell information om hur det är med församlingsmedlemmarna. Önskvärt skulle vara att få mer information om läget i Kantalahti. Kyrkoherden Aleksandr har ej haft hand om Kantalahti sedan några år, men det kan komma att ändras tillbaka, enligt Aleksandrs eget önskemål. 


Ekonomi -21; Resultat- och balansräkning, Uppläsning (Bilaga 2) 

Beslut: Lästes upp. Lades till handlingarna. 


Ang Missionskontot: Eftersom resor nu ej kan genomföras, så är kostnaderna låga. Vi behöver därför inte kollekter/gåvor. Fridsförbunden kan rikta kollekter till andra ändamål. 

Ang Sibirien-kontot: Pengarna som varit avsedda att betalas ut ännu ej utbetalda. 

Ang kontot för flyktingmission; HArry Y påminde om att pengarna (redan från början) kunde användas för inre mission.  


A. Revisionsberättelse för år 2021, Uppläsning och godkännande (Bilaga 3) 

Beslut: Lästes upp, Godkändes 


B. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 års verksamhet.

Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet 


7§ A. Fastställande av medlemsavgift för år 2022 - Förslag: Oförändrad, 123 kr.  

Beslut: Enligt förslag, 123 kr 


B. Medlemsmatrikeln för 2021 – Hur ser läget ut?

Elva betalande medlemmar efter årsmötet -21, medlemsmatrikel med 10 namn 

 

Funktionärsval - Vakant suppleantplats. Förslag: Anton Törelid 

Beslut: Anton Törelid valdes till suppleant för två år, 2022-2023. 

 

För övriga funktionärer gäller att alla (både styrelse och revisorer) har mandatperiod för ytterligare ett år, dvs för år -22.  

 

Lönestödet till Murmansk 


År 2021: Efter årsmötet 2021 kunde vi hålla lönestödet på 320 euro juli-oktober –21. I november-december –21 blev summorna 300 Euro. 


År 2022:  Jan – 300, Febr – 250, Mars – 180, April 280 


Årsmötet för 2021 efterfrågade ekonomiskt läge för församlingen i Murmansk. Beslutades att det skulle efterfrågas info om detta. Detta är ej gjort, men förfrågan har skickats inför detta årsmöte... 

Fråga till årsmötet: Ska vi fortsätta med lönestödet? 

Osäkerhet gällande vart lönestödet går, vilken omfattning verksamheten har, mm. 

Information gällande församlingen, verksamheten och ekonomin behöver fås. 

Beslut: Information enligt ovan efterfrågas. Sedan nytt beslut om ev lönestöd. 

 

10§ Information om dagsläget 

“Onsdagmöten” med andakt, varannan onsdag sedan mars, Nu uppehåll till mitten på augusti. Tolkning från sv/no/fi till ryska beroende på språk för andaktshållaren. De predikanter som deltagit har alla tidigare varit till Murmansk. Aleksander/Anja deltagit varje gång. I övrigt några nya deltagare från Murmansk, t ex Anton (vuxenkonfirmerad i våras). Vi hoppas på att få stadigvarande kontakter med fler församlingsmedlemmar. 

 

11§ Övriga frågor 

A. Helge R lyfte frågan om ev inre mission i Nordvästra Finland, “Käsivarsi”.     Årsmötet samtalade om frågan och lyfte även Kolari-området som tänkbart område. 

Beslut: Harry Esberg ansvarig gällande kontakter med Käsivarsi, Helge R för Kolari. 


Övrigt: 

Information från Sven Grankulla (Risöhäll) om deras kontakter med Inkerin Kirkko,  

Risöhälls bönhusförening har ansvar fr kontakter med tre församlingar; Läskälä, Sortavala (och ytterligare en församling). Kontakter varje vecka, bl a direkta kontakter med ungdomar i församlingen. Även regelbundet kontakt med prosteriets kontrakktsprost.

  

Timo Kontio berättade kort om erfarenheter från arbete i Ryssland. Bra att uppmärksamma alla som är med på videomötena. Bra med kontakter med max två veckors intervall, viktigt att ha kontinuerliga kontakter för att få förtroende. 

 

 

12 Årsmötets avslutande/Gemensam avslutningsbön (Harry Esberg) 

 

 

…....................................................... 

Bertil Funck, ordförande 

 

 

 

…........................................................ 

Karl-Johan Thiger, sekreterare 

 

 

 

-------------------------------------------- --------------------------------------- 

Bror Esberg, justerare            David Niska, justerare 


Senaste nytt

24. Jun, 2022

Aleksander V och Erling har fått kontakt igen!

Jag vill också berätta om att Erling och Aleksander nu har haft kontakt igen via WhatsApp, glädjande för dem båda, och även för flera andra runt om, bl a Henry Baardesen, som också haft kontakt med Aleksander tidigare.
Det är en glädje att få höra att missionsarbetet burit frukt och att Aleksandr och Erling nu får ha kontakt igen.

24. Jun, 2022

Sista onsdagsmötet inför sommaruppehåll

Onsdag 22/6 hölls sista onsdagsmötet inför sommaruppehållet. Henry Baardsen höll andakten och Svetlana från Murmansk tolkade. Denna gång hade vi med Anja från deras "stuga" nere i Aunus, Karelen. Därifrån medverkade också ett par deltagare som tillhörde en liten grupp som ville knyta sig till den Inkering Kirkko. Det var Anja och Aleksander som fått kontakt med dem och som inbjudit dem att vara med. Vi hade även med ett par deltagare från Alta, så det är fint att tekniken kan ge nya kontakter.
Vi siktar nu på att återuppta onsdagsmötena i mitten på augusti. Exakt datum blev inte bestämt, men kommer att meddelas.
Vi får tacka Gud för de kontakter vi har kunnat ha och ber om välsignelse för det arbete som gjorts och det Guds ord som blivit förkunnat.

16. Jun, 2022

Årsmöte för Murmansk-Missionen

Årsmötet utlyses till lördag 2/7, kl 15.30, i samband med stormötet i Haparanda. Exakt lokal i anslutning till stormötet meddelas på plats. Sedvanliga årsmötesförhandlingar, och även information om våra onsdagsmöten. Alla intresserade är välkomna!

16. Jun, 2022

Nästa onsdagsmöte 22/6

Planen är nu att nästa onsdagsmötet hålls onsdag 22/6, och då med Henry Bårdsen från Alta, och Svetlana som tolk.

16. Jun, 2022

Aleksander V

Erling har även skrivit om Aleksander V i sin bok, och han har funderat på hur Aleksander och hans familj har det. Genom en kontakt i Murmansk hade jag innan coronaperioden fått kontakt med honom, vi hade setts vi WhatsApp, men bara en gång. Nu har jag ny kontakt, och vi får hoppas att Erling och Aleksander V ska få ses snart igen via telefon.

16. Jun, 2022

Onsdagsmötet 8/6

Det blev nytt onsdagsmöte 8/6, där Timo Orre höll i andakten, och berättade bl a om hur den personliga syndaavlösningen blivit viktig i väckelsens början. Tolk denna gång blev inte som planerat, men det löste sig genom en finsk präst, tjänstgörande i Ingermanländska kyrkan. Från Kuttainen hade de uppkoppling från bönhusets matsal, denna gång med bla tre ungdomar. Jag hade önskat sången "Jeesuksesta laulan" (den finns även på ryska), så den sjöngs från Kuttainen. Som ny deltagare hade vi Leida från St Petersburg, som var med via WhatsApp. Ny deltagare var också Erling Wälivaara, som fick återuppliva gamla minnen i samtal med Anja och Aleksandr. Erling frågade även efter Aleksander V, som Erling haft kontakt med efter ett besök i ett fängelse i Murmansk. Erling hade i sin predikan berättat om rövaren på korset, och denne Aleksander hade efter predika kommit och frågat om det var möjligt för honom att få alla sina synder förlåtna. Erling hade med glädje kunnat predika syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. De hade sedan regelbunden kontakt med varandra under en längre tid, innan myndigheterna förbjöd kontakten till honom i fängelset.

5. Jun, 2022

Nästa möte - nu på onsdag, 8/6

Det blev beslut om att planera in för ett nytt onsdagsmöte, nu på onsdag 8/6. Timo Orre har lovat att ansvara för andakten, och tolk (fi-ry) blir Tanja, från St Petersburg. Planen är att Christer kopplar upp från bönhusmatsalen i Kuttainen, och då kanske vi får flera som kan vara med där.
Det var den gamla tolken Leida från St Petersburg som hjälpte oss med att få kontakt med Tanja. Leida kommer kanske att kunna vara med via WhatsAp, men det var osäkert om det skulle funka för tolkning, så därför får vi istället hjälp av Tanja.
Vi ska i alla fall testa om det funkar att Leida kan vara med via WhatsAp, och att vi övriga sitter på Zoomlänk. Jag frågade även Leida om någon finsk psalm eller sång som skulle finnas översatt till ryska. Vi valde sången "Sjunga om min Jesus"/"Jeesuksesta laulan". Vi får se om vi kan få deltagare från Kuttainen att sjunga, så får var och en vara med på sitt håll. Gemensam sång är svårt pga den eftersläpning som uppkommer pga uppkopplingarna.
Vi får be om en välsignad samvaro. Vill du vara med, och inte fått Zoom-länk - hör av dig! // Guds frid! // Bertil Funck, noll-sju-tre/åtta-tre-noll-fjorton-tjugosex.

1. Jun, 2022

Möte nr 5, onsdag 25/5, med medverkan från Finland

Harry Ylipää höll andakten, och läste från Jesaja 51:1-8. Tolk var kantorn Vitali, som sedan nio år tillbaka bor norr om Helsingfors. Från Kuttainen hade Christer ordnat med uppkoppling till bönhusets matsal, och vi hoppas kunna samla fler till en gemensam uppkoppling på det sättet.
Till detta möte anslöt även Timo Kontio, som berättade om gemensamma bibeltimmar med församlingar i Ingermanland, främst Pitkäranta. De har hållits fredagar, och innehållet har ofta varit frågor/bibelställen som medverkande ungdomar haft frågor om. Aleksandr och Anja var på resa, men hade skickat ut Zoomlänken, så att vi fick dela gemenskapen med Anton från Murmansk och Alekseij från Revda. Anton är vuxenkonfirmerad, och har inte varit med i församlingen så länge, så det var extra roligt att få kontakt med honom. Tanken var att ev ta paus över sommaren, men önskemål fanns om att kunna fortsätta, så vi siktar på nästa möte onsdag 8/6. // Vi ber om Guds välsignelse för vårt arbete!

1. Jun, 2022

Möte nr 4, onsdag 11/5, med tolk från Murmansk

Vid det fjärde onsdagsmötet var det Harry Esberg från Kuttainen som hade ansvaret för andakten, och tolkning svenska-ryska gjordes av tolken Svetlana från Murmansk. Harry läste Herdepsalmen (Psalt 23) och avslutade även vår samvaro med aftonbön. Deltagare från församlingen i Murmansk var Aleksandr och Anja, och diakonen Alekseij från Revda. Från Sverige hade vi ett par nya deltagare, Helge från Sattajärvi och Timo Orre.

8. Maj, 2022

Möte nr 3 med Murmansk, onsd 27/4, Norska-ryska

Det tredje onsdagmötet med uppkoppling till Murmansk genomfördes onsd 27/4. Denna gång kunde Rolf Olsen från Norge/Alta hålla andakten, med Mats Rondahl som tolk till ryska. Kyrkoherden Aleksandr var nere i Karelen, men kunde också vara med via länk. Anja var med från Murmansk hade vi med och vi fick hälsningar av deras dottern Rinita. Diakonen Alekseij från Revda kom också med i mötet efter att själv haft ett bibelstudium i Revda. Från Murmansk var även en församlingsmedlem med som har varit med vid alla tre onsdagsmöten som vi haft hitintill.

Nästa onsdagsmöte planeras nu till onsdag 11/5, med uppkoppling från kl 18.30 via Zoomlänk. Då planeras andakten hållas av Harry Esberg, med Svetlana som tolk. // Om du vill vara med - hör av dig, så skickar jag en Zoom-länk. // Jag ber om förböner för vårt arbete! Bertil Funck, mobil: noll-sju-tre/830 14 26

13. Apr, 2022

Möte nr 2 med Murmansk - Nu med svenska-ryska

Vi kunde nu genomföra det andra onsdagsmötet med Zoom-uppkoppling till Murmansk. Håkan Siggemo höll andakt över Jesu ord på korset, och tolk under mötet var Mats Rondahl. Både Håkan och Mats fick dessa ansvar med kort varsel, det var fint att mötet kunde genomföras. Med på mötet var nu fler från Murmansk, bl a Svetlana som tidigare hjälpt oss med tolkning och Ivan, som kommer från Lovosero. Från Sverige var Roland Raattamaa med för första gången. Det är uppmuntrande att vi kan vara fler med på dessa mötet. Som avslutning läste Aleksandr nattvardens instiftelseord från 1 Kor 11: 23-25, och påminde där om att vi alla kristna förenas i nattvarden, oavsett gränser och länder.
Vi planerar nu för onsdagsmöte varannan onsdag; 27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 22/6. Om du är intresserad att vara med - hör av dig, så skickar jag en Zoom-länk. // Välsignad påskhögtid till er alla! // Bertil Funck

9. Apr, 2022

Nästa möte onsdag 13/4 kl 18.30 - Välkommen att delta!

Jag gör nu iordning en inbjudan med Zoom-länk för nästa uppkopplade möte med IK Murmansk, onsdag 13/4, kl 18.30. Den första halvtimmen har vi lagt in för att koppla upp oss, och se att tekniken fungerar. Mötestiden är planerad till 19-20, men det är inga formalier, det viktiga är att vi kan ha kontakt och samtala med varandra. Vi avslutar sedan med en andakt. Tanken var att Harry Esbeg skulle hålla andakten, men Harry kommer att vara på resa, så nu ordnas med ersättare. // Hör av dig om du vill ha mail med Zoom-länk. Du behöver inte ha egen inkoppling till Zoom, det funkar direkt via länken. // Välkommen och kom ihåg vårt arbete i förbön. // Bertil Funck

30. Mar, 2022

Första digitala mötet genomfört

Eftersom det hann bli sommartid, så blev vår uppkoppling 18.30 (sv tid), = 19.30 i Finland och Ryssland. Aleksandr och Anja var uppkopplade hemifrån, och de hade skickat ut Zoomlänken till församlingsmedlemmar. Det har varit sämre med internet-uppkopplingen till kyrkan senaste tiden. Det lyckades inte heller med uppkoppling till Zoom-länken för församlingsmedlemmarna, vi får hoppas att det lyckas längre fram. Den som kunde koppla upp sig var den nya diakonen Alekseij från Revda. Han har funnits i Revda sedan okt -21, och har en liten församling med några människor som samlas. Som tolk hade vi Vitali, som sedan nio år tillbaka bor i Finland med sin fru. Han var verksam som kantor inom Inkerin Kirkko, och utbildar sig nu till kantor i Finland.
Från Sverige deltog Harry Esberg och Christer (Kuttainen), Harry Ylipää och Per-Enok (Juhonpieti-Erkheikki) och jag från Piteå. Harry Ylipää avslutade samvaron med andakt, allt tolkat av Vitali.
Planen är nu att vi ska vara uppkopplade varannan onsdag, nästa möte onsdag 13/4, kl 18.30-ca kl 20. Tanken är att fler ska kunna vara med, både som deltagare och som ansvariga för andakten. Vill du vara med, så är du välkómmen att höra av dig för att få länken via mail. // Guds frid!

26. Mar, 2022

Möte med finska samarbetsorganisationer

Fredag 25/3 var Harry Esberg, Harry Ylipää och Per-Enok Kero uppkopplade till ett möte i Finland med samarbetsorganisationer för arbete med Inkerin Kirkko.
Deltagare var bl a tidigare biskopen Aare Kuukauppi och nuvarande biskopen Ivan Laptev. Från Finland deltog bl a Jukka Paananen från Rauhan Sana och Vsa Pöyhtäri från LFF. Det spända läget med den pågående konflikten fanns med som bakgrund. Inkerin Kirkkos representanter berättade bl a om hur det blivit sämre ekonomiskt, och att IK har behövt skära ner prästlönerna. Det finns också exempel på präster som gått över till annat lönearbete och fortsätter utföra prästuppdrag oavlönat.

23. Mar, 2022

Första digitala mötet planerat

Guds frid! Länge sedan senaste uppdatering, men nu har det börjat röra på sig gällande våra planer på digitala möteskontakter. Jag talade med Anja i Murmansk, inga problem med WhatsAp, vi talade över en halv timme.

Vi bokade in onsdag 30/3, kl 18-19 för kontakt via Zoom. Det är tiden för deras vardagssammankomst, och då får vi tillfälle att samtala med församlings medlemmar. Harry Ylipää är tillfrågad att hålla en andakt som avslutning. Alla i styrelsen får en länk via mail, så att alla kan vara med. Tolkhjälp får vi från en kantor från Ingermanland, som nu bor i Finland. Uppkoppling till Zoom-länken kl 17.30 (svensk tid) så att det ska funka till kl 18.

Det var uppmuntrande att få detta "genombrott". Om det fungerar så kommer jag att skicka Zoom-länk till nästa möte till fler intresserade. Planen att vi kan vara uppkopplade varannan onsdag kväll. Det skulle mycket fint att kunna få en kontinuerligt kontakt på detta sätt. Förutom att det kan vara flera predikanter som delar på arbetet att ansvara för en onsdag var, så gäller det också att kunna planera in tillgängliga tolkar.
Norska Samemissionen kommer att vara uppkopplade varannan onsdag kväll.

Lönestödet går att skicka till det finska kontot, och pengarna skickas vidare till Inkerin Kirkko två gånger i månaden. Skulle det bli problem med att skicka pengarna vidare, så kommer de att tas ut i Finland och skickas över gränsen som kontanter. Jag har berättat för Anja att summan nu minskat, vi hade siktat på 300 Euro, men är nu nere på ca 240-250 euro.
Rubeln har gått ner kraftigt, så de får många rubel för euron, men även där har priserna gått upp. Ett exempel var socker som gått upp från 50 rubel till 140 rubel för samma mängd.

Facebook är stängd av myndigheterna. De sista bilderna där de i kyrkan hade en rysk och ukrainska flagga och bad för freden och "presidenterna" har blivit borttagen. // Anja sa att hon kunde maila bilder från kyrkan till oss, för att sätta på hemsidan. //
De har en grupp multihandikappade barn, en grupp med äldre kvinnor, en grupp med ungdomar (lördagar), söndagsskola (på onsdagar) och en liten grupp med vuxna konfirmander. Konfirmationsläsningen avslutas till påsk.

I Kantalahti hålls nu ej regelbundna möten, jag vet inte mer än så just nu. Däremot finns nu en ansvarig i Revda (diakon?) som håller gudstjänst varje söndag.

Jag återkommer med plan för årsmöte för Murmansk-missionen. Tanken har varit att få till det tidigare än till sommaren. Lämpligt skulle kanske kunna vara när vi sett hur det fungerat med de uppkopplade onsdagarna. Då kan vi också prata ihop oss om ansvar för att hålla i onsdagsmötena. // Guds frid, med önskan om förböner för församlingen och för vårt arbete! // Bertil Funck