Missionsresa oktober 2016

Deltagare var Harry Ylipää som kallad predikant och Bertil Funck som resesällskap.

Resa via Kemijärvi till övernattning i Kandalaksha på torsdag.

Fredag morgon upp till Murmansk, och sedan med prästfrun Anja som tolk till hembesök med andakt i Olenegorsk (ca 100 km tillbaka mot Kandalaksha), till Abram med familj. Det var ett värdefullt besök för Abram som ej kunde komma till Murmansk detta veckoslut.

På lördag besök på kyrkbygget (se bild) och gudtjänst i kyrkolokalen. Därefter hembesök med sång och andakt hos par med handikapp som gör att de har svårt att komma till gudstjänsterna. Det är sådana här besök som vi nu gör oftare än tidigare (se nedan).

På söndag gudstjänst i kyrkan, Harry predikade, prästfrun Anja tolkade. Bilden på första sidan (Murmanskmission) är tagen efter gudstjänsten. I samband med den gudstjänsten träffade vi bl a den unga kvinnan Alla Ageeva, som studerade i Kemijärvi. Hon berättade om hur hon fått lära sig om kristendomen via sin mor (som också var med i gudstjänsten). Hon talade god finska och vi frågade henne om hon skulle kunna tänka sig att hjälpa till som tolk. 

Från Murmansk avresa för att hinna till gudstjänst i Kandalaksa, i den enkla lägenhet som hyrs som samlingslokal för de lokala gudstjänsterna där. Där tolkades Harry av den äldre kvinnliga läkaren Aili Jakovleva. Det var en liten skara som var samlad där, men liksom flera andra  besökare i Kandalaksa tidigare berättat, så lämnades en känsla att hit vill man återvända igen.

För mig som reste första gången till Murmansk, så var jag positivt överraskad hur enkelt det gick att passera tullen, resa, tanka och handla. Standarden vad gäller materiellt välstånd varierade, och jag förstår att de första resenärerna i missionsarbetet har haft det mycket mer strapatsrikt. 

Det faktum att vi inte längre få komma till skolor, äldreboenden och fängelser gör att vi missionsresorna ändrat karaktär. Vi får dock inte låta oss nedslås, utan arbeta på de sätt som ges möjlighet till. 

Må Himmelske Fader välsigna sitt ord i åhörares hjärtan även i detta missionsarbete. 

Lägesbeskrivning hösten 2016, vid resan i okt -16

Under sista missionsresa för kalenderår hålls årligen möte tillsammans med Alexandr Voltsoh (prästen i församlingen) och Anja Voltsoh om lägesgenomgång samt planering om fortsatt samarbete och stöd för församlingen. Följande kalenderårs missionsresor till Murmansk och Kandalaksa inplaneras även under detta möte.

Predikanter från våra missionsresor till Murmansk har emellanåt framfört önskemål i synnerhet under de senaste åren om att sammantaget fler sammankomsttillfällen inplaneras till missionsveckoslut.

Församlingsledningen erfar dock svårigheter att kunna inplanera sammankomster och andakter i önskvärd omfattning i sin verksamhet. En utlyst sammankomst i församlingens kyrkolokal under vardagkväll kan t.ex. leda till att ingen mötesgäst kommer förutom de närmast ansvariga i församlingen.

Alexandr berättar att de erfar en tendens till marginell minskning av mötesdeltagare i gudstjänster och olika sammankomster i församlingens verksamhet i Murmansk under de senaste åren. Av detta skäl vill församlingen mer inrikta sig till uppsökande verksamhet i sitt arbete.

Ett exempel på uppsökande verksamhet är hembesök hos ensamstående mor med fyra barn. De äldre barnen i familjen deltar i församlingens söndagsskola. Eftersom besöket inföll under Adventstid samtalades det om julens budskap. Maria, 10 år, visade ett kort, som hon hade gjort i söndagsskolan. Hon berättade om Jesusbarnet, världens frälsare, som föddes i Betlehems stall. I kortet hade hon skrivit att genom tron på Jesus har vi syndernas förlåtelse. Mamma i familjen kallades också att följa med sina barn till församlingens sammankomster. Hon bejakade det och sade att hon ibland följer med barnen till kyrkan.

Ett andra exempel på uppsökande verksamhet är en hemsammankomst i Olenegorsk, en stad ungefär 12 mil söder om Murmansk. Husfar Abram med sin familj med hustru och två barn välkomnar gästerna. Himmelske Fader välsignar sammankomsterna kring sitt Ord. Sammankomsterna kring Guds ord efterföljs av samtal kring dukat bord med även lekamlig mat.

Alexandr har under drygt 15 år arbetat med målsättning om att en kyrka byggs till församlingen i Murmansk. Nu håller detta på att förverkligas och kyrkbygget har påbörjats under sommaren 2013. Målsättningen i dagsläget är att kyrkobyggnaden kommer under yttertak. Därefter kan inre arbetena påbörjas och förhoppningar finns att kyrkbygget färdigställs under år 2018 - 2019. 

Projekterade kyrkan i Murmansk. Fotot hämtat från Ingermanländska kyrkans hemsida.

Ansvaret för ekonomi och genomförande av detta projekt innehas i sin helhet av Ingermanländska kyrkans ledning i St. Petersburg. Murmansk stad erbjöd tomt för kyrkbygget för några år sedan. I uppgörelsen ingick överenskommelse om att projektet skulle påbörjas högst tre år efter beviljat tillstånd. Grund- och tomtplaneringen visade sig bli mer kostsam på grund av att området delvis har sluttande terräng och att en del av området tidigare använts som avstjälpningsplats för sopor.

I jämförelse med våra förhållanden går kyrkbygget långsamt. Det beror i huvudsak på att medel för projektet insamlas efter hand, vilket påverkar tempot i kyrkbygget.