Årsmöte 2017-07-01

Tid o plats: 1 juli 2017 kl. 15.30 i Haparanda, Kubenhallens övre plan.

Närvarande:  Harry Esberg, Bertil Funck, Christer Funck, Per-Enok Kero, Rolf Olsen,

Karl-Johan Thiger, Bror Töyrä, Harry Ylipää

§1.                 Årsmötets öppnande – Inledande bön av Harry Ylipää,

Godkännande av årsmötets utlysande – Beslut: Ja

Val av mötesordförande – Beslut: Harry Ylipää

Val av  mötessekreterare – Beslut: Bertil Funck

§2.                 Val av justerare för årsmötesprotokollet -

Beslut: Karl-Johan Thiger och Bror Töyrä

§3.                 Fastställande av dagordning

                      Godkändes med tillägg om övrig fråga gällande kassörsfrågan.

§4.                 Verksamhetsberättelse för år 2016 - Uppläsning och godkännande. (Bilaga 1)

Verksamhetsberättelsen upplästes av Harry Ylipää. Godkändes av årsmötet.

Nytt för 2016 är att att det öppnats ett konto för inre mission till flyktingar i Pajala/Juhonpieti-Erkheikki där planen var att köpa biblar på deras språk. Medel till detta km från Pajala, Sattajärvi och Juhonpieti-Erkheikki fridsföreningar.

Efter initiativ av Per-Enok Kero, och kontakt med kyrkoherde Karlo Kult, löstes detta via inköp av biblar som bekostades av Svenska Kyrkan/Pajala församling.

§5.                 a. Revisionsberättelse för år 2016 – Uppläsning och godkännande.

Revisionsberättelsen upplästes av Christer Funck. Godkändes av årsmötet.

b. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 års räkenskaper -

                      Beslut: Ja

§6.                 Val av revisorer (väljs för två år; 2017-2018).

                      Beslut: Omval av Christer Funck och Mikael Wahlberg.

§7                  Val av styrelseordförande (väljs för två år; 2017-2018)

                      Harry Ylipää har aviserat avgång efter 13 års arbete som ordförande.

                      Styrelsens förslag till ny ordförande: Bertil Funck. Beslut: Ja.

                      Bertil tackade Harry för gott arbete och för det stöd som Harry ger.

§8                  a. Val av övriga fyra (4) styrelseledamöter (väljs för två år; 2017-2018)

                       Beslut: Omval av samtliga;

Harry Esberg

Per-Enok Kero

Karl-Johan Thiger

Bror Töyrä

b. Val av två (2) styrelsesuppleanter (väljs för två år; 2017-2018)

Beslut: Omval av Henry Bårdsen och Helge Rahkola.

§9                  Fasställande av

  1. Missionsföreningens medlemsavgift – Beslut: Oförändrad, 100 kr/år
  2. Missionsföreningens medlemsmatrikel – Uppdatering

Medlemsmatrikeln fanns tillgänglig och justerades med ny medlem

 + närvarande kunde påminnas om betalning av medl avgiften för 2017.

§10                Resor till Murmanskområdet under 2017;

                      16-20/3 Henry Bårdsen, Rolf Olsen

                      Rolf berättade om erfarenheter från resan, bl a om hembesök.

                      18-22/5 Olavi Forsbacka, Ralf Lindfors

                      Leida Gamajurova, Volsovo med som tolk.

                      ----------------------------------------------------

                      14-18/9 Ej bestämt vilka som kallas (Osäkert om resan blir av.)

                      2-6/11 Harry Ylipää, Bertil Funck

                      Samtal om erfarenheter från missionsresorna och om aktuella frågor, bl a om

lönestödet till Murmansk och vilka olika grupper (förutom vår missions-förening) som verkar i Murmansk genom missionsresor och lönestöd.

§11                Förfrågan om offergåva till Murmanskmissionen från sommarmötena 2017

 i Haparanda och Sattajärvi.

Per-Enok informerade om att Sattajärvi planerar missionskollekt till Murmansk.

 + Beslut: Bertil kollar vad som planeras i Haparanda.

§12                Övriga frågor:

  1. Kassörsfrågan

Per-Enok aviserar att han vill avsluta sitt uppdrag som kassör efter 2017.

§13                Årsmötets avslutande

Den nyvalde föreningsordföranden lovade återkomma till en bättre avtackning av avgående ordförande, med tack för lång och trogen tjänst.

                      Sekreterare:....................................................................... / Bertil Funck

Justerare: ......................................................................... / Karl-Johan Thiger

Justerare: ......................................................................... / Bror Töyrä