Senaste nytt:

2+23-11:

Vi har haft Teams-möte via dator med Norsk Samemission och församlinge nere i Kristiansand

som stöder IK i Murmansk. Norsk Samemission har fått inbjudan från Murmansk för resa där även

Rolf Olsen planeras vara med. Visumansökan är nu igång, och vi får se hur det utvecklar sig. 


Från Finland är Timo Kontio beredd att åka, med ressällskap från Österbotten, och med LFF:s minibuss,

ssom har en rysk bilförsäkring, något som nu behövs för att kunna ha med eget fordon till Ryssland.

Timå har "andligt" multivisum, och han var tillsammans med ett resesällskap på sin fjärde resa till Ryssland

detta år. Det har inte varit några problem med visum eller gränspassager för dem.

De besökta församlingarna i Ingermanland har glatt sig över besöken, och vi får hoppas och be för att det ordnar 

sig även med resor till Murmansk. Vi har även fått ett namn från norra Sverige som är beredd att åka med som medföljare till Murmansk, 

vilket gläder mig. Skulle någon fler vilja vara med i missionsarbetet på detta sätt, så är det mycket välkommet!


Från den norska församlingen i Kristiansand fick vi igår nästan dagsfärska hälsningar från Murmansk. En minskad ekonomi har gjort att

två avlönade medarbetare i församlingen fått söka jobb på annat håll, men att verksamheten ännu kan fortsätta, med

hjälp av frivilliga krafter. De önskar från Murmansk att vi kommer ihåg dem, och ber för dem.


Det finns mer detaljer att berätta, den som vill kan hör av sig till mig, så VB:ar jag det mail jag fått från Norge. // Guds frid!

Bertil Funck, bertil.funck2atgmail.com 

2023-10-17: För två veckor sedan hade vi besök av Ville Melanen, kontraktsprost för Inkerin Kirkko i Sibirien. I Alta var han på torsdag med på en träff för daglediga, och sedan på kvällen en information för församlingen i Elvebakken. På fredag besökte han Alta Kristna Grundskola. 

Håkan kom med Ville från Alta på fredag, och på lördag hade Ville en information i Pajala. I Pajala hölls informationen på finska, och det blev många frågor, och en ganska lång kväll.

I Luleå höll Ville Melanen informationen efter fikat på söndagsbön, så där var många människor samlade.

Ville visade bilder från olika platser i Sibirien, och olika kyrkobyggnader, både en med hundraåriga anor, som fått fungera som kyrka även under den kommunistiska tiden, och även en helt nybyggd kyrka, som invigdes i augusti.

Ville berättade om hur olika församlingar i Sibirien möter olika människor.

En överraskande händelse var den judiska grupp som tagit kontakt med Inkerin Kirkko och bett dem att komma till dem för att hålla gudstjänst, och sedan för att hålla kristendomsundervisning. Nu hade två medlemmar från den judiska gruppen döpts till kristendomen!

Oväntat var också det missionsarbete som riktar sig till kineser. En av prästerna i IK Sibirien har en kinesisk fru, och genom detta har det öppnat sig en möjlighet för missionsarbeta till kineser.

Ville berättade även om ett område där schamanismen är stark. Efter en första gudstjänst i det området hade schamaner uppmanat befolkningen att inte delta i nästa gudstjänst som planerades.

Alkoholmissbruk och splittrade familjer var också problem, där IK Sibirien ordnade med barnläger för att bygga förtroliga kontakter med barn som hade det svårt.

Vi kommer att fortsätta stödja arbetet i Sibirien genom det konto vi haft sedan tidigare. Stödet har varit riktad till en prästfamilj, men den familjen är inte kvar i det området, så vi behöver besluta om hur stödet ska riktas nu.


När det gäller ev nya resor till Murmansk (Det har efterfrågats från Murmansk), så är tanken att söka visum via gränsövergång i Norge. Det skulle korta ner ressträckan genom Ryssland, och vi behöver också söka alternativ till Kemijärvi och Raja-Jooseppi eftersom det sägs att dessa övergångar är stängda.

Vi har ännu inte klart vem som ska åka, eller när resan blir, vi får återkomma till detta.


Vi får be om Guds vägledning för det fortsatta arbetet! // Bertil Funck


2023-09-23:

Vi får besök av Ville Melanen, kontraktsprost för Inkerin Kirkko Sibirien. Han håller information i Alta torsdag-fredag, 28-29/9, sedan i Pajala, lördag 30/9, kl 18, Kyrkans Hus, och sedan i bönhuset på Vinkelgränd i Luleå, söndag 1/10, efter söndagsbön kl 16. Alla välkomna! 


I Alta planeras för predikningar med tolkning till ryska, med sändning via internet.


Norska samemissionens nya ordförande har sökt kontakt för informationsutbyte. Vi kommer att ha ett möte via Teams inom några veckor. De planerar resa till Murmansk, med Rolf Olsen som en av de resande.


Predikanter från Finland har varit på resa till Ingemanland för två veckor sedan. Resan gick bra, inga problem vid gränspassagerna. Glada församlingsbor, bl a i Jaama (Kingisepp.)

2023-06-24: Under veckan före midsommar fick jag information via Per-Enok om att Aleksander hade en förestående operation den 22/6, men en uppmaning om förbön om detta.


Igår, på midsommarafton, fick jag meddelande från Anja att Aleksander hade opererats. Anja skickade även med bilder, så vi kunde se att han var på benen efter operationen. Anja hade en bön om (fortsatta) förböner. 

Jag skickade hälsningar till Aleksander, och berättade om att vi fått information inför operationen och att förböner framburits gällande operationen. 

2023-06-24: Jag höll på att glömma att sätta ut kallelsen till årsmötet även här på hemsidan - här kommer den:


Murmansk-Missionens årsmöte -23, Lördag 1/7 kl 15, i anslutning till stormötet i Arcushallen, Luleå.

 

Exakt plats meddelas via anslag på plats. (Troligen en trappa upp, på kortsidan av hallen.) 

Mission i Murmanskområdet - Årsmöte 2023 – Dagordning (förslag) 

Tid och plats: Lördag 1/7 -23, kl 15.00, i samband med stormötet i Luleå 

Årsmötets öppnande / Gemensam bön (Harry Esberg) 

  1. Val av mötesordförande. 
  2. Val av mötessekreterare. 

Val av två protokollsjusterare (tillika rösträknare) 

A. Godkännande av årsmötets utlysande.   

  1. Fastställande av dagordning. 
  2. Fastställande av röstlängd - Förslag: Upprättas vid behov.

Verksamhetsberättelse för 2022, Uppläsning (Bilaga 1) 

Ekonomi -22; Resultat- och balansräkning, Uppläsning (Bilaga 2) 

A. Revisionsberättelse för år 2022, Uppläsning och godkännande 

  1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022 års verksamhet.

A. Fastställande av medlemsavgift för år 2023 - Förslag: Oförändrad, 123 kr.  

  1. Medlemsmatrikeln för 2022 – Hur ser läget ut?

Funktionärsval: 

För alla ordinarie funktionärer (både styrelse och revisorer) är mandattiden (2 år) slut.  

Lite “dumt” att vi hamnat i det läget, vi borde ha mandatperioderna omlott för var sin halva av gruppen, men vi får lösa det på lämpligt sätt, om det skulle blir problem.  

 

Förslaget är därför följande: OBS! Förslaget ej färdigt!)

 

Ordförande: Bertil Funck 2 år  

 

Vice ordf Karl-Johan Thiger 1 år (sedan kan omval ske för 2 års mandatperiod) 

Kassör Roland Raattamaa 1 år (sedan kan omval ske för 2 års mandatperiod) 

Ledamot Harry Esberg   2 år 

Ledamot Helge Rahkola  2 år 

 

Suppleant Rolf Olsen 2 år 

// Suppleant Anton Törelid vald för 2022-2023 // 

 

Revisor Mattias Kero 2 år 

Mikael Wahlberg 2 år 


 9§ Lönestödet till Murmansk 

Årsmötet för 2022 beslöt att låta lönestödet vara vilande tills bättre information fanns gällande det ekonomiska läget.  

Verksamheten har dragit på sig skulder och har inte täckning för sina kostnader. Församlingen har fortsatt med gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, och även diakonal verksamhet. Arvodering har gått till Aleksandr (kyrkoherden), frun Anja (som jobbar främst med den diakonala verksamheten) och dottern Julia (söndagsskola) + extern person för bokföring. Det har varit tal om att Anja och Julia ej skulle kunna fortsätta med arvodering. Om Anja ej kan fortsätta med arvoderat arbete finns risken att den diakonala verksamheten under dagtid under veckodagar ej kan fortsätta. Min senaste information är att beslut om detta skulle tas inför år 2023. 

Enligt information (från 2022) var utgifterna ca 2 000 Euro per månad. Stöd kommer från en luthersk församling i Kristiansand (Norge), med ca 1 000 Euro mer månad. Från Finland kom stöd via Paavo Korteniemi på ca 500 Euro per månad under år 2022.  

Efter informationen som vi fick tog vi på sista styrelsemötet för år 2022 beslut om att återuppta lönestödet. De summor som nu kommit in har gett ca 200 Euro under några månader.  

Fråga till årsmötet: Ska vi fortsätta med lönestödet? 

 

10§ Information om dagsläget 

  1. Planerna på inspelning av predikningar med tolkning till ryska kvarstår. Nu har vi kontakt med teknikkunniga personer även för tolkning till ryska från annan ort. 
  1. Timo Kontio, Ralf Lindskog och Sven Grankulla har kunnat göra en missionsresa till Karelen under pingsthelgen –23. De träffade där bl a Aljesia, tidigare söndagsskollärare i Murmansk. Efter resan fick Timo en förfrågan från Anja i Murmansk om de skulle kunna komma dit.  Timo och Ralf är villiga att åka, och Ralf har tillgång till LFF:s bil, med ett års rysk bilförsäkring. Förhoppningsvis kan vi få till en resa under andra halvåret 2023. 
  1. Aleksander har genomgått en operation (22/6), Per-Enok hade information om detta. Anja har skrivit om detta och ber om fortsatta förböner. 
  1. Inre missionsarbetet i nordöstra Finland;  

Käsivarsi (Harry Esberg) 

Kolari/Finska Tornedalen 

11§ Övriga frågor  

12 Årsmötets avslutande/Gemensam avslutningsbön (Harry Esberg) Mission i Murmanskområdet, Verksamhetsberättelse för 2022

I föreningen samverkar fridsförbunden i Sverige och Elvebakken Laestadianska menighet.


Missionsresor

Under år -22 gjordes inga resor pga det osäkra läget. Den planerade hjälpen till konfirmationsundervisningen (tre st vuxenkonfirmander) blev heller inte av. Under våren fick vi i alla fall igång de första digitala kontakterna. Det blev sex st “Onsdagsmöten”, med andakt och kort samvaro varannan onsdag, 30/3–22/6. Det var ca 10 st uppkopplade via Zoom. Antalet deltagare varierade, fler från Sverige/Norge, från Murmansk alltid Aleksandr/Anja och även diakonen Alekseij från Revda och Anton, en vuxenkonfirmerad man och hans fru, och en gång även tolken Leida från St Petersburg. Andakter hölls av H Ylipää, H Siggemo, R Olsen, Harry Esberg, T Orre och H Bårdsen. Tolkningarna till ryska genomfördes av Mats Rondahl, Svetlana i Murmansk, Vitali (kantor i Helsingfors) och en finsk präst verksam i Inkerin Kirkko.

Vid ett tillfälle med uppkoppling från Kuttainen deltog även några barn, och vi sjöng då en sång tillsammans.

Vi hade hoppats på en fortsättning under hösten 2022, men så blev det inte.

Vår tanke efter det har varit att kunna sända predikningar med rysk tolkning via YouTube.

Medel har under året fortsättningsvis inkommit till missionskonton via kollekter som tagits upp hos lokala fridsförbund. Vi tackar för stödet. Under år 2022 hade vi inte större utgifter, men vi ser kollekterna som ett stöd för fortsatt arbete.


Lönestöd

Årsmötet 2021 beslutade att låta lönestödet vara vilande tills bättre information fanns gällande det ekonomiska läget i Murmansk. Efter viss information om ekonomi och ekonomiska stödgivare beslöt vi på sista styrelsemötet för år 2022 att återuppta lönestödet. Det redovisade lönestödet för år 2022 var utbetalade under månaderna före årsmötet.


Övrigt stöd. Årsmötet -22 tog beslut om att ta kontaker gällande inre mission i nordöstra Finland, Harry Esberg (Käsivarsi), Helge Rahkola (Kolari). Kontakter tagna, men inga beslut.


Information Hemsidan (Murmanskmission.se) har uppdaterats med information. SMS-gruppen för styrelse, medlemmar och andra intresserade har använts – fler intresserade välkomnas!


Medlemmar För föreningens formella verksamhet behövs betalande medlemmar. Vi har under senare år haft färre betalande medlemmar. För kontinuitet skulle vi behöva rekryterar nya/fler/yngre medlemmar.


Styrelsearbetet Ett styrelsemöte på våren och ett på hösten, förutom konstituerande styrelsemötet Kontakter via egen SMS-grupp och + mail och enstaka telefonsamtal.


Må Himmelske Fader välsigna det arbete som sker på vårt missionsfält i Murmansk.


Piteå 24/6 2023 // Bertil Funck


 Här kommer en fin artikel från senaste numret av Inkerin Kirkko:s tidning, nr 1/2023.

Jelena Sidorenko är uppvuxen i Murmansk, så ni som varit till Murmansk under tidigare år kanske minns Jelena. Gud välsigne familjen! 

2023-04-16: Det "segar på" med lösningen gällande tolkning till ryska av predikningar över YouTube. Inget nytt att redovisa just nu. Jag fortsätter med att söka kontakter gällande detta.

2023-04-16: Församlingen i Murmansk har ny administratör för  sin Facebook-sida. Det har under senaste tid lagts ut text och bilder från bl a påskfirandet.Jag fick bilder från Anja via Whats App, efter att ha skickat mail med en påskhälsning.

Glädjande var också bilder från gudstjänst i Kantalahti. Det var 6-8 st personer samlade och bland dem kände jag kände igen Vera och Aili, det var mycket glädjande!

På helgdagen för Maria bebådelsedag firade församlingen med ett vuxendop av en äldre man, också det mycket glädjande.

2023-04-16: Vid sista styrelsemötet för år 2022 beslutades att återuppta lönestödet till Murmansk. Det har under de senaste månadrna kommit in gåvor så att Roland den 6/4 kunde skicka 240 Euro. 

2023-03-06: Vi har inte kunna komma igång med nya onsdagsmöten eller kontakter i samband med söndagens gudstjänster. Vår plan är nu att ordna med rysk tolkning till predikningar som sänds via YouTube.