Senaste nytt:

Bilder och texter från invigning av nya kyrkan 9-10/11 -19

Invigningsprogrammet fanns på ryska, finska och norska.

Bilder från invigningen

På församlingens sida på Facebook; https://www.facebook.com/groups/548416565171493/

Евангелическо-Лютеранский приход города Мурманск

finns ett inlägg med ett stort antal bilder från invigningen.

På Inkerin Kirkkos Facebook-sida finns en längre text och fler bilder från invigningen

(Tack för tipset, Eje :-)

Där finns också en YouTube-länk till ett långt inslag i de lokala Murmansk-nyheterna från invigningen, 

Intressant att ett så långt inslag kan gå ut i etern!

Det hade t o m kommit en hälsning av det lokala duman och guvenören! 

Resan till kyrkans invigning inställd.

2019-11-03: 

Rolf Olsen har varit på resa via Norska Samemissionen och har skickat bilder från kyrkbygget. Det är nu problem med vatten- och elanslutningen, och även vissa formaliteter kring kyrkbygget. Det planerade programmet för kyrkinvigningen kommer att genomföras, trots att kyrkan ännu inte är färdig.

Vi hade hoppats på att kunna hålla sammankomster på andra orter under fredag-lördag och sedan delta i invigningsgudstjänsten på söndagen 10/11. Tyvärr har det inte gått att ordna denna kombination. Eftersom missionsföreningens insamlade medel är till för missionsresor, så blev det därför ingen resa. Vi hoppas att kunna fortsätta vårt arbete med missionsresor som tidigare med sammankomster och besök hos grupper och familjer med de insamlade medlen nästa år.

Facebook-sida för kyrkbygget:

Församlingen har en sida på Facebook för kyrkan; 

https://www.facebook.com/groups/548416565171493/

Rolf Olsen, prästen Nils Borge och tolken Svetlana Sedneva  vid kyrkbygget 23 ok -19

Rolf Olsen, prästen Nils Borge och tolken Svetlana Sedneva vid kyrkbygget 23 ok -19

Alexanders text den 15/10 från Facebook-sidan för kyrkbygget.

Alexanders text den 15/10 från Facebook-sidan för kyrkbygget.

Sammankomst i Lovosero (Luujärvi) 13/9 -19. // Foto Lars Esberg

Sammankomst i Lovosero (Luujärvi) 13/9 -19. // Foto Lars Esberg

Senaste missionsresan till Murmansk, 12-16/9 2019

 

De resande var Timo Orre som kallad predikant och Lars Esberg som medresenär med egen bil. De startade den gemensamma resan från Övertorneå på torsdag morgon, körde via Rovaniemil och via gränsövegången till Salla för övernattning i Kantalahti/Koandalaksha.

På fredag morgon körde de upp till Murmansk. Med prästfrun Anja som tolk, så åkte de på eftermidagen för att hälsa på hos en man på ett äldreboende. Som besökare fick de inte ha psalmböcker eller Biblar framme, rummen hade dessutom kameraövervakning till föreståndarens kontor!

Efter detta åkte de ner till Lovosero/Luujärvi för sammankomst, där Timo predikade. Det blev samtal och utbyte med de närvarande, många av dem samer, med rötter som fiskarsamer som tvångsförflyttats från Ishavskusten, eller renskötande samer från området.

En man från Lovosero/Revdaområdet (Ivan.., nu har jag glömt hans efternamn...) har studerat på seminariet i Kelto och har i dagarna vigts för tjänst för att arbeta för församlingen. Han var också den som höll i inledningen av sammankomsten, och särskilt hälsade gästerna välkomna som Ordets förkunnare. Besöket i Luujärvi var ett tillfälle som lämnades i särskilt minne för Timo och Lasse.

Det blev en sen återrresa till Murmansk, med övernattning i kyrkans gamla lägenhetslokal, där det finns övernattningsmöjligheter för gäster.

På lördag besöktes en ortodox kvinna som samlat några vänner. Anja har sett det som viktigt att även ha kontakt med dem och på det sättet kunna göra ett missionsarbete även där.

Kl 15 var det sedan sammankomst i kyrkolokalen, där Timo predikade.

Senare var det besök på det nya kyrkobygget, där arbete ännu återstår, men en invigning är planerad till 10/11 detta år.

På söndagen var det gudstjänst i kyrkolokalen och efter mat (som ordnats under alla tre dagar) så var det dags för resa till Kantalahti/Kandalaksha. I Kandalaksha saknades Aili, som under många år varit Murmanskmissionens kontaktperson, och också tolkat till ryska. Aili, som är pensionerad läkare,  men ännu är yrkesverksam, hade varit sjuk och orkade ännu inte vara med efter sin sjukdom. Istället var det prästfrun Anja som hade rest med från Murmansk som tolkade vid sammankomsten. I Kandalaksha samlas en liten grupp, men många som varit på besök där erfar en enkel och välkomnande stämning som ger fina minnen.

På måndag morgon påbörjades hemresan från Kantalahti, över Finland, hem till Sverige. Vi får be att vår Himmelske Fader välsignar det såningsarbete som görs av våra utsända i missionsarbetet.

// Bertil Funck

==================================================================================

2019-10-16 Hög tid att lägga in protokollet från årets årsmöte. Jag lägger in det i en något komprimerad version. Verksamhetsberättelsen lägger jag så att den ligger efter protokollet-

Årsmötesprotokollet finns även att öppna som Word-dokument längst ner på denna sida.

Mission i Murmanskområdet – Årsmöte 2019, Protokoll

Tid o plats: 29 juni 2019 kl. 15.30, Arcushallen, Lule (i samband med stormötet i Luleå)

§1.  a. Årsmötets öppnande (Bertil Funck) /Gemensam bön

b. Val av mötesordförande. Beslut: Bertil Funck

c. Val av  mötessekreterare. Beslut: Per-Enok Kero

 §2. Val av två st protokolljusterare (tillika rösträknare).

Beslut: Harry Ylipää, Karl-Johan Thiger

 §3. a. Godkännande av årsmötets utlysande.

Utskick till fridsförbunden via stortältföreningen e-postlista (Jörgen Ericsson)

Meddelat på hemsidan för Murmanskmissionen.

Anslaget på stormötesområdet

Beslut: Godkändes.

b. Fastställande av dagordning

Beslut: Godkändes med tillägg om punkt gällande resa till kyrkinvigningen.

c. Fastställande av röstlängd, Förslag: Upprättas om behov. Beslut: Enligt förslag

(Närvarolista: se bilaga 1.)

§4. Verksamhetsberättelse för år 2018 (Bilaga 2)

Upplästes av ordförande. Lades till handlingarna.

 §5. a. Revisionsberättelse för år 2018 (Bilaga 3)

 Upplästes av revisor Mattias Kero. Förslag till årsmötet att ge ansvarsfrihet.

b. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018 års verksamhet och räkenskaper

Beslut: Beslut om ansvarsfrihet 

§6. a. Fastställande av medlemsavgift för 2019. Förslag: 100 kr (Oförändrat).

Beslut: Enligt förslag,  oförändrad, 100 kr.

b. Medlemsmatrikeln för 2018

Medlemsmatrikeln kunde ej redovisas pga flera inbetalningar på 100 kr finns utan att det framgår om det gäller medlemsavgift.

 //Kommentar: Ett flerårigt ”problem” som varit upp flera gånger, men som inte hittat en bra lösning ännu.. Viktigt att ange ”Medlemsavgift” vid inbetalning. //

§7.  Val av ordförande (För två år; 2019-2020)

Nuvarande: Bertil Funck, vald för två år; 2017-2018

 Beslut: Bertil Funck valdes för två år, 2019-2020.

§8. Val av styrelseledamöter (Samtliga behöver väljas för två år: 2019-20)

Harry Esberg, Karl-Johan Thiger, Roland Raattamaa, Bror Töyrä

 Beslut: Gemensamt omval för samtliga för två år; 2019-2020.

(Kommentar: Bror Töyrä har aviserat byte till annan representant från Kiruna fridsförbund. Vid tidpunkten för årsmötet hade ingen ny representant ännu valts i Kiruna. Ö-k att Bror Töyrä kan ersättas under  perioden genom fyllnadsval.)

§9  a. Styrelsesuppleanter för 2019-20 (Bägge behöver väljas för två år; 2019-2020)

Helge Rahkola, Rolf Olsen.

Beslut: Omval för två år; 2019-2020.

 b. Revisorer för 2019-20 (Val för två år; 2019-2020)

 Mattias Kero, Mikael Wahlberg

Beslut: Omval för två år; 2019-2020.

 §10. Stadgeändringar

  1. Gällande nanmbyte för föreningen (nytt namn skulle bli Mission i Ryssland)

Föreningens stadgar (§1) anger namnet till ”Mission i Murmanskområdet”

Föreningens stadgar (§2) anger ”...bedriva missionsverksamhet i Ryssland”.

 

Tanken hade därför varit att formulera föreningens namn så att det motsvara föreningens verksamhet (vi har gett stöd även till Sibirien) och då också passar in med §2.  

Första beslut om namnbyta togs vid årsmötet 2018.

Förslaget  till årsmötet 2019 var att inte gå vidare gällande namnbytet

(= att behålla nuvarande namn på föreningen)  

eftersom det är ett väl inarbetat namn, som beskriver föreningens kärnverksamhet.

Beslut: Att behålla namnet ”Mission i Murmanskområdet”

  1.  Förslaget gällande komplettering av 2 §

Komplettering av formuleringen gällande föreningens verksamhet, så att föreningen har möjlighet att i mån av efterfrågan och möjligheter även stödja annan verksamhet enligt förslaget nedan;

”Förutom detta kan föreningen även stödja missionsverksamhet i andra länder, inklusive inomnordisk verksamhet riktad till flyktingar.”

Beslut: Att genomföra stadgeändringen/omformuleringen, enligt förslaget.

//Kommentar: Detta var beslut nr två, vid två efter varandra följande årsmöten.

   Därmed kan stadgeändringen/omformuleringen genomföras.

§11. Resor till Murmanskområdet under 2019

Planerade, men ej genomförda (inställda, främst pga problem med visum)

 15-19/3 Harry Esberg, Bertil Funck

 24-28/5 Rolf Olsen, Harry Esberg

  ----------------------------------------------------

  Planerade:

  6-10/9  Namn ej klara, ev Timo Orre/Lars Esberg

 7-11/11 Ej klart, inkl invigning av kyrkan

 

§12. Information om lönestödet till Murmansk;

Vi har ej kunnat upprätthålla 550 Euro per månad till Murmansk.

Lönestödet kommer via enskilda stödjare. Fler stödjare välkomna/”små o stora”.

Utbetalat stödbelopp har varierat från 267 – 550 Euro de senaste månaderna. En öronmärk kollekt i Pajala till lönestödet har gjort att de inkomna gåvorna har kunnat fyllats på till 550 Euro.

Lönestöd även från Norge (Norsk Samemission) och Finland (Ev luth kyrkan).

Missionskollekterna vid stormötena går alltid till missionsarbete, skilda konton.

 Fråga:Anser årsmötet att vi ska fortsätta med lönestöd 550 Eu efter 2019?

(Församlingen i Murmansk behöver veta det för budget/anställningar för 2020)   

Beslut: Fortsatt lönestöd, med målsättningen att behålla 550 Eu per månad.

 Information från tidigare ordförande Harry Ylipää om att avsikten med lönestödet var att det skulle fortsätta tills den nya kyrkan var byggd. Lämpligt att ta upp detta med församlingen i Murmansk.

§13. Övriga frågor:

  1. Resa till invigningen av kyrkan i Murmansk, 9-10/11.

Den inplanerade helgen för missionsresa kommer att vara den helg som nya kyrkan i Murmansk ska invigas. Till detta finns önskemål av fler deltagare, så vi ska försöka planera för en lite grupp som ska kunna åka med en minibuss.

Liknande grupper planeras från Finland och Norge.

Ordförande kommer att kontakta församlingen i Murmansk om vi på fredag-lördag skulle kunna besöka andra platser, t ex Revda/Lovosero för att kunna hålla sammankomster där och sedan komma till invigningen på söndagen.

§14. Årsmötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna och speciellt de deltagare som var med för första gången. /Avslutning med gemensam bön. 

Sekreterare  / Per-Enok Kero

Justerare     / Harry Ylipää

                  / Karl-Johan Thiger

==================================================================================

Mission i Murmanskområdet, Verksamhetsberättelse för 2018

I föreningen samverkar fridsförbunden i Sverige och Elvebakken Laestadianska menighet.

 

Missionsresor

Under år 2018 kunde tre av planerade fyra missionsresorgenomföras:

14-19/3          Harry Ylipää predikant, Bertil Funck medföljare

På denna resa även möte om ekonomi, lönestöd mm. Samemissionen medverkade.

Jukka Paananen, missionsledare för Rauhan Sana, och tidigare bosatt i Ryssland deltog.

Möte på måndag 19/3 med biskop Aare Kuukauppi om fortsatt stöd till Murmansk.

24-28/5         Sören Ylipää predikant, Helge Rahkola medföljare

25-29/10        Inställt pga problem med turistvisumet för medföljare + ersättare kunde ej resa.

25-29/1          Harry Ylipää, Bertil Funck. Även möte med uppföljning till mötet i mars 

Gudstjänster i Murmansk och Kantalahti. Besök med andakter har gjorts i Murmansk.

Missionsresorna har kunnat genomföras genom de medel som inkommer via missionskollekterna som tagits upp vid sommarens stortältmöte i Pajala och lokala fridsförbund.

Lönestöd

Månatligt lönestöd har inkommit från gåvogivare till det särskilda lönestödskontot. Den tidigare summan på 550 Euro/månad (enligt beslut vid årsmötet år 2018) klarades nästan hela året. // Under 2019 har inkomna gåvor ej räckt till summan 550 Euro. //

Övrigt stöd

Föreningen har under år 2018 inte haft andra missionsuppdraag gåvomottagare, eller andra gåvomottagare.

Information

Hemsidan (Murmanskmission.se) har uppdaterats med information.

Styrelsearbete

Konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet.

Tre styrelsemöten under året (20180405, 20180619, 20181204)

Må Himmelske Fader välsigna det såningsarbete som sker på vårt missionsfält i Murmansk.

  Långnäs (Piteå)  29/6 2018

 Bertil Funck

=================================================================================

2019-09-15 ang den nu pågående missionsresan: 

I samband med stormötet i Luleå i somras blev det klart att nästa resa till Murmansk skulle genomföras av Timo Orre från Haparanda som kallad predikan och Lars Esberg som medresenär.

I skrivande stund, detta veckoslut är Tim och Lasse på sin resa. De har på fredagen haft sammankomst i Lovosero/Luujärvi, ett mindre samhälle österut från vägen mellan Kandalaksha/Kantalahti och Murmansk.

Rofl Olsen från Alta har besökt Lovosero och Revda i vintar, så det var fint att nu kunna följa upp det besöket. Från Sverige är det dessutom flera år sedan vi besökt desa orter, vi har haft det i planerna, men ej lyckats. På dessa orter samlas en liten skara, och det är gott att missionsarbetet kan nå ut till att stödja dessa små församlingar. 

En reseberättelsee kommer att läggas ut efter hemkomsten för Timo och Lasse. Vi ber om Guds välsignelse för det arbete i Herrrens vingård som de ännu har på denna resa.

===========

2019-09-15 ang resan till invigningen av nya kyrkan, 9-10/11:

Lasse har från den nu pågående resan skickat MMS med bild från kyrkbygget och berättar att rel mycket arbete ännu kvarstår. Det talas om att skjuta upp invigningen till våren, beslut om detta ska tas vid ett möte senare denna månad.

Om det blir kyrkinvigning så är tanken att åka 7-8 personer i minibuss. Vi har tänkt att vi på denna resa även ska kunna hålla sammankomster i Kantalati och/eller Lovosero/Revda. Vilka som är tänkta att åka är inte klart, det finns platser kvar - är du intresserad - hör av dig!

Om det inte blir kyrkinvigning, så är det veckoslutet sedan tidigare planerat för missionsresa med det vanliga upplägget; en kallad predikan och en medresenär. 

Jag återkommer med information när de tagit beslut om nya kyrkans invigning. /Bertil Funck 

=============

2019-09-15 angående det månatliga lönestödet:

Det har under flera månader varit problem för församlingen i Murmansk att få pengarna ända fram till dem. Något har gjort att pengarna  fastnar någonstans mellan det finska kontot dit vi betalar in dem (de går sedan till St Petersburg) och sedan till församlingen i Murmansk. Den vanliga "handläggningstiden" har varit tre veckor (redan det en lång tid) men nu har den lokal församlingen i Murmansk inte fått pengarna på tre månader!

Tidigare likande problem har löst sig, men nu behöver försmlingen i Murmansk börja gräva i var pengarna finns. Vi hoppas att det ska lösa sig, så att pengarna kan komma fram tidigare.

Vad gäller summorna, så har vi de sendaste månaderna kunnat skicka 550 Euro per månad, även om det inte kommer in samm mängd genom direkta gåvogivare till lönstödskontot. I nuläget har vi kunnat täcka skillnaden genom en riktad kollekt till lönestödet som tagits upp i Pajala. Tack till alla som varit med och stöttat församlingen i Murmansk på detta sätt!

================

2019-09-15: Årsmötet 2019 hölls i Luleå i samband med stormötet i Arcushallen. Förra årets verksamhet godkändes av årsmötet. Protokollet kommer att finnas under länk när det är justerat. 

===============

2019-06-10: Jag blev uppmärksammad om att det blivit fel i Swish-numret. Nu är det rättat i texterna nedan och det rätta numret är 123 220 35 86. Märk inbetalningen med Mission eller Lönestöd. 

OBS! För inbetalning av medlemsavgift anges "Medlemsavgift" + namn på inbetalare/medlem. 

==========================================================================

2019-06-02: Första meddelande om årsmöte för Murmanskmissionen.

Enligt "tradition" hålls årsmötet på lördag eftermiddag, under matpausen vid sommarens stortältmöte. I år är det sommarstormötet i Arcushallen i Luleå, fredag 28 - sönd 30/6. 

Årmötet planeras  därför till lördag 29/6 kl 15.30. Annonsering om exakt lokal sker på plats, i anslutning till annan information. Utlysande av årsmötet kommer också att ske under stormötet, på fredag och lördag. Under stormötet kommer det att finnas information om Murmanskmissionen, att läsa/ta med sig.

=============================================================================

2019-06-02: För maj månad kom det in ett ökat belopp till lönsestödskontot, vilket vi tackar för. Vi kunde skicka 430 Euro, mot ca 260 Euro de två senaste månaderna. Vi har tidigare lyckats hålla 550 Euro, så det är glädjande att vi nu kanske kan komma tillbaka mot den summan igen.

Lönestödet ger förutsättningar för att prästen, hans fru och en medarbetare kan verka inom församlingsarbetet. Då kan vi också göra våra missionsresor dit, eftersom systemet kräver att vi har kallelse av en lokal församling för att få verka där. För många kan det vara enkelt att skicka en liten summa via Swish - nr 123 220 35 86. (Märk Lönestöd) Alternativt går det också bra via Handelsbanken Cl nr 6214- 795 454 368.

===============================================================================

Jag hittade en begagnad rullstol för 250 kr på en återvinningsmarknad här i Piteå, och den ska med på någon av de kommande resorna, det har varit efterfrågat. För ett par år sedan blev det ordnat en rullstol till Kantalahti, och vi ser den i användning varje gång vi är där.

===============================================================================

2019-06-02: Problem med visum etc har fortsatt. Även resan i maj fick ställas in. Harry Esbergs pass återsändes inte, och så var det även andra orsaker som gjorde att vi inte kunde få ihop någon resa.

Nu siktar vi på resan i september, där är det inte klart med med resenärer, tilltänkta namn har andra resor inplanerade.  

Resan i november kommer att bli i samband med kyrkans invigning, och dit hoppas vi kunna åka med en lite större grupp, kanske fem personer från Sverige resp Norge.

Nu är det årsmöte för Murmanskmissionen som är nästa aktivitet för oss, lördag 29/6, kl 15.30 i samband med sommarstormötet i Arcushallen i Luleå. Exakt lokal annonseras på plats. Under stormötet kommer det att finnas information om Murmanskmissionen, att läsa/ta med sig.

==========================================================================

2019-04-14: Den planerade resan i mars fick tyvärr ställas in. Det är inte första gången det händer, det har varit problem med kallelser och visum varje år de senste åren... Denna gång verkar det som att den visumbyrå vi anlitade fick problem, för vi tappade all kommunikation med dem, och hemsidan upphörde. Det sista vi fått veta är att Harry Esbergs pass ska skickas tillbaka via PostNord. 

Nu håller församlingen i Murmansk på att ordna en ny kallelse för Harry Esberg, så att han ska kunna resa till Murmansk med Rolf Olsen. Den resan är planerad till 16-20/5. Vi kommer nu att använda en resebyrå som jag anlitade för att ordna mitt eget visum för förra resan, det fungerade bra och de gick att nå dem bra, både via telefon och mail, med korta svarstider. Vi får hoppas och be att den resan ska kunna genomföras. 

===============================================================================

Kyrkbygget  i Murmansk går nu framåt så pass att ett datum för invigning för att använda kyrkan är satt till 10 november 2019.  Nedan finns en sida från Inkerin Kirkkos tidning. Datumet för invigningen är framflyttat efter att tidningen utkommit, det berodde på passande datum för finska gäster.

Vi planerar att försöka ordna för en lite gruppresa, ca 7-10 personer. Det har sedan länge kommit förfrågningar om intresse för att vara på plats när kyrkan invigs, och det finns även intresse för att resa till Murmansk vid annat tillfälle. Hör gärna av dig om du också skulle vara intresserad! Enklast via kontakt till mig (Bertil Funck, +4673-830 14 26, eller bertil.funck2(at)gmail.com), eller till någon annan i styrelsen.

Som ni ser på bilden nedan, så finns det en pågående insamling till kyrkbygget. Jag behöver dock påminna om det månadsstöd som vi skickar till församlingen genom gåvor till vårt lönsstödskonto. De två senaste månaderna har vi inte kunnat skicka den vanliga summan 550 Euro, så jag vill be om stöd till lönekontot, så att vi på det sättet kan stödja församlingen i Murmansk. För många kan det vara enkelt att skicka en liten summa via Swish - nr 123 220 35 86. Märk Lönestöd! Alternativt går det också bra via Handelsbanken Cl nr 6214- 795 454 368.

===============================================================================

Församlingen i Murmansk går att följa genom Facebook på sidan (rysk text) Евангелическо-Лютеранский приход города Мурманск.

Den mesta texten är på ryska, men det finns en knapp för översättning av texten som ger kompletternade information till bilderna. Nu finns ett antal bilder från kyrkbygget högst uppe i flödet (2019-04-14).

===============================================================================

Gudstjänst i Murmansk 15/9 -19. // Foto Lars Esberg

Gudstjänst i Murmansk 15/9 -19. // Foto Lars Esberg

Inkerin Kirkkos tidning nr 1/2019

Inkerin Kirkkos tidning nr 1/2019

====================================================================

 2019-01-01: Ett nytt nådesår har börjat. För år 2019 är fyra resor missionsresor planerade. Den första resan är tänkt att gå göras sista helgen i mars, med Harry Esberg som predikande broder och Bertil Funck som medresenär. 

För dig som är medlem vill vi påminna om årets medlemsavgift, 100 kr, som inbetalas till missionskontot; enklast via bankgiro nr 5413-0570, eller via Swish; nr 123 220 35 86.

OBS! Märk inbetalningen med "Medlem 2019 + namn", så att vi ser att det gäller medlemsavgift och vem inbetalningen gäller! Tack för din gåva, ditt stöd och dina förböner!

======================================================================

Stödet till lönestödet har minskat. Det är osäkert om vi kan behålla nivån på 550 Euro. I dagsläget finns ingen buffert på lönestödskontot för månader då inbetalningarna är lägre än 550 Euro.

Vi ber därför om ökat stöd/fler givare, så att vi kan upprätthålla det viktiga lönestödet till församlingen. Enklast via Swish - nr 123 022 35 86. Märk Lönestöd!

======================================================================

NYTT 2018-12-16: Nu har vi Swish - nr 123 220 35 86. Märk Mission eller Lönestöd!

Tack för din gåva, ditt stöd och dina förböner!

=======================================================================

Laestadianska väckelserörelsen i norra Sverige och norra Norge bedriver mission till Murmanskområdet i Ryssland. Missionsarbetet har pågått sedan år 1999 från våra församlingar (Fridsförbund) i norra Sverige i samarbete med Elvebakkens Laestadianske Menighet i Alta, Norge. En missionsförening, Mission i Murmanskområdet, grundades år 2004. Föreningen leder missionsarbetet till Murmanskområdet i norra Ryssland.

Arbetet sker i samarbetet med Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka. Församlingens sammankomstlokal är inrymd i en ombyggd lägenhet i bottenvåningen av ett flervånings hyreshus.

Läs mer nedan och under rubrikerna på länklistan/Meny. 

Har du frågor om missionsarbetet? Hör gärna av dig! Bertil Funck, +46 (0)73/830 14 26, bertil.funck2(at)gmail.com

Gudstjänstdeltagare i Ingermanländska kyrkans församling i Murmansk söndagen den 28 oktober 2018.

Gudstjänstdeltagare i Ingermanländska kyrkans församling i Murmansk söndagen den 28 oktober 2018.

Kyrkbygget 27/10 2018. Nu ska takstolarna upp.

Kyrkbygget 27/10 2018. Nu ska takstolarna upp.

Murmansk - Årsmöte 2019 - Protokoll, utkast nr 1

Kommer att kompletteras m justering