Senaste nytt 2021

2021-12-20: Guds frid till er alla, uppdatering om läget! Under hösten var vår tanke att få igång sändningar/digitala kontakter med församlingen i Murmansk. Vi kom så långt att Harry Ylipää hade en kontakt via Skype i samband med en gudstänst, där han kunde hälsa på församlingen. 

Kyrkoherden Aleksandr Voltsok hade sedan en förfrågan om hjälp med undervisningen för en konfirmandgrupp med vuxna konfirmander. Tanken var att Aleksandr och Harry skulle ha en timme var under ett par/några lördagseftermiddagar. Det handlar om en liten grupp, som nu med coronaläget blev ännu mindre, men det skulle vara ett fint sätt att komma i kontakt med fler/nya medlemmar i församlingen. 

Idag hade jag kontakt med prästfrun Anja via WhatsUp, där vi kunde konstatera att vår målsättning ej lyckats, och att vi nu försöker med en ny kontakt i början på nästa år, kring trettondagshelgen. 

Vi har haft hjälp av prästen Mats Rondahl som vi hoppas även ska kunna vara med som tolk när Harry har kondirmationsundervisningen. Anja har berättat att corona-tiden gjort att hon blivit så ringrostig på finskan, att det passar bra om/att vi kan få hjälp på annat sätt. 

Jag får återkomma när vi har de nya kontakterna i början av nästa år. 

// Välsignad juletid tillönskas alla som är intresserade av Murmanskmissionens verksamhet! Förböner och bidrag till lönestödet är sådant som vi behöver för verksamheten.

(Missionskassan har medel eftersom inga resor har gjorts, det som har bekostats är datorutrustning och en större datorskärm till kyrkolokalen. )

================================================================== 

2021-09-10: Guds frid till er alla! Hög tid att uppdatera sida, åtminstone med årsmötesprotokollet från juli, se nedan.

Planen var att ta kontakt med Aleksandr under augusti, efter deras semester. Vi har nu komit in i september, och jag har nu påbörjat det arbetet. Målet under hösten är alltså att få till en fungerande modell för att kunna ha gudstjänstkontakt med församlingen i Murmansk. Tanken är att ha sändning så att vi samtidigt kan ha kontakt med varandra, inte bara skicka en sändning med predikan härifrån. Vi får jobba på detta nu under hösten.

Du som skulle vara intresserad av att ha kontakt med församlingen i Murmansk är välkommen att kontakta oss för att vara med i Murmanskmissionens verksamhet! Se mina kontaktuppgifter under protokoll och verksamhetsberättelse. / Jag ber om förböner för arbetet! / Bertil Funck

Mission i Murmanskområdet – Årsmöte 2021,  Protokoll

Tid o plats: 3 juli 2021 kl. 12, Sattajärvi bönhus

§1.   a. Årsmötets öppnande. Inledande bön hölls av Harry Esberg.

b. Val av mötesordförande                       Beslut: Bertil Funck

c. Val av mötessekreterare                       Beslut: Harry Ylipää

§2.    Val av två st protokolljusterare (tillika rösträknare)

         Beslut: Håkan Kero, Roland Raattamaa

 §3.    a. Godkännande av årsmötets utlysande  Beslut: Godkändes.

          b. Fastställande av dagordning                Beslut: Godkändes.

         c. Fastställande av röstlängd – Förslag: Upprättas vid behov.                            

         Beslut: Enligt förslag.  (Närvarolista: se bilaga 1)

§4.    Verksamhetsberättelse för år 2020

           Upplästes av ordförande. Godkändes och lades till handlingarna. (Bil. 2) 
 

§5.     a. Kassören Roland Raattamaa redogjorde för ekonomin i föreningen.

         TILLGÅNGAR

         Utgående balans 31/12 2020 i konton:

  1.    Missionskonto      160 068 088:   22 935,82 kr
  2.    Namnlöst konto    407 745 831:     4 753,00 kr    (inga trans. under flera år)
  3.    Sibirien konto       455 113 718:     5 958,35 kr
  4.    Stöd konto            795 454 368:      2 662,58 kr    (stödkonto Murmansk kyrka)
  5.    Namnlöst konto    637 106 768:    20 042,00 kr    (arbete bland flyktingar)

                                             Summa tillgångar:     56 351,75 kr

Intäkter under 2020:

     Gåvor till missionen:                   6 720 kr

    Gåvor och bidrag till lönestöd:  39 950 kr

    Stöd, bidrag:                                7 000 kr

    Medlemsavgifter:                        1 476 kr

                     Summa intäkter:    55 146 kr

Direkta kostnader och Övriga kostnader 2020:

 Lönestöd till Murmansk församling:                       38 335,41 kr

Bidrag till videoutrustning till Murmansk kyrka:      9 383,66 kr

Övriga kostnader, sammanlagt:                                 1 429,25 kr

Summa Direkta kostnader och Övriga kostnader:   

49 148,32 kr

 b. Revisionsberättelse för år 2020 (Bilaga 3) upplästes.  
      Revisionerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för 2020 års räkenskaper.

 c. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020 års räkenskaper och verksamhet.

  Beslut: Beslut om ansvarsfrihet för 2020 års räkenskaper.

d. Flyktingkontot (§5, punkt 5) på beloppet 20 042 kr.

   Beslut: Årsmötet ger styrelsen fullmakt att i missionsverksamheten     
               disponera dessa medel i kontot.  
        

§6. a. Fastställande av medlemsavgift för 2021. Förslag: 123 kr (”udda” avgift
  för att skilja medlemsavgiften från gåvor till missionsarbete eller lönestöd).

  Beslut: Beslut i enlighet med förslag, dvs årliga medlemsavgiften fastställs till 123 kr.

     b. Medlemsmatrikeln för 2020. Medlemsmatrikeln uppdateras vid behov.
                        Inbetalda medlemsavgifter är nu lättare att identifiera pga avgiften 123 kr.
                        Inbetalning gärna med Swish. Swishnummer: 1232203586

§7.                   Årsmötets val av funktionärsposter till styrelsen för tvåårsperioden 2021-

                        2022 enligt tabell:

Funktionär

Ordförande

Vice ordf.

Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Revisor

Revisor

Namn

Bertil Funck

Karl-Johan Thiger

Roland Raattamaa

Harry Esberg

Helge Rahkola

Rolf Olsen

Vakant

Mattis Kero

Mikel Wahlberg

Vald för år

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

Anton Törelid hade, om annan lösning ej hittas, lovat gå in i styrelsen som ersättare för Bror Töyrä. För att ej belasta Anton togs beslut att ta in Helge Rahkola som ordinarie. Suppleantplatsen lämnas tills vidare vakant. Tanken är att vi då kan ta in adjungerande suppleant till styrelsemötena. Det skulle då kunna vara olika personer, kanske Anton vid det första styrelsemötet, och sedan rulla vidare med en ny adjungerad till nästa möte. På detta sätt kan fler personer få inblick i Murmanskmissionens arbete, och då även personligen kunna överväga fortsatt engagemang.

§8.                  Lönestöd till församlingen i Murmansk.

                       Beslut: Målsättning om att forsättningsvis ge lönestöd 320 euro/månad till
                       församlingen i Murmansk.           

 Beslut: Ordförande efterfrågar bokslut för 2020 från Murmansk, och tar hjälp av Mats Rondahl för att översätta det viktigaste, så att vi kan få en överblick av det ekonomiska läget.

 Beslut: Rolf Olsen tar kontakt med Norsk Samemission gällande vilket ekonomiskt stöd som de ger till församlingen i Murmansk/Revda-Luujärvi.                 

§9.                 Plan/målsättning för 2021.
                    a. Att få igång sändningar med predikningar till Murmansk församling.  
                        Målsättning för första sändning i september 2021.

                    b. Att få regelbundna kontakter med församlingen i Murmansk.

                    c. Att få regelbundna kontakter med församlingsgruppen i Kantalahti.
   

§10.      Övriga frågor.

  1. Förslag om att styrelsen öppnar ett stödkonto för mission till Albanien.
  2. Förslag om att styrelsen planerar om stöd till Jukka Paananen. Jukka har under många år kontaktats vid behov angående mission i Murmanskområdet.

§11.               Årsmötets avslutande.
                      Ordförande tackade årsmötesdeltagarna för deltagande med intresse och    
                      engagemang för missionen.

                      Avslutningsbön och tacksägelse till Himmelske Fader i Jesu namn hölls av
                      Harry Esberg. Med bön om att Han även välsignar Sitt rikes arbete i missionen.

                      Sekreterare                                                / Harry Ylipää

                    Justerare                                                     / Håkan Kero

                                                                                        / Roland Raattamaa 

================================================================================

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2020

I föreningen samverkar fridsförbunden i Sverige och Elvebakken Laestadianska menighet.

Missionsresor

Under år 2020 har inga missionsresorkunnat genomföras pga coronapandemin:

 I Murmansk har den nya kyrkan färdigställts, så att gudstjänster och annan verksamhet nu bedrivs i kyrkobyggnaden.

Som ett sätt att kunna ordna med missionsverksamheten till Murmansk har vi bekostat behövlig utrustning med stor skärm för att kunna sända predikningar digitalt.

(Bedömdes som möjligt att ta missionsmedel till denna kostnad. Kostnaden motsvarade ungefär en missionsresa, ca 10 000 kr.)

 Uppkopplingen för internet fördröjdes (till våren 2021) så vi har i skrivande stund ännu inte kommit igång med de digitala sändningarna.

 Medel har under året inkommit till missionskontot via kollekter som tagits upp hos lokala fridsförbund. Vi tackar för detta stöd, som vi också ser som stöd för fortsatt arbete.

 Lönestöd

Månatligt lönestöd har inkommit från gåvogivare till det särskilda lönestödskontot.

Summan under år 2020 totalt  39 950 kr. Efter årsmötet 2020 kunde vi genom detta (fortsätta) stödja kyrkan i Murmansk med 320 Euro per månad, enligt årsmötets beslut.

Övrigt stöd

Föreningen har under år 2020 inte haft andra missionsuppdrag, gåvomottagare, eller andra gåvomottagare.

 Information

Hemsidan (Murmanskmission.se) har uppdaterats med information.

På hemsidan finns även information gällande Murmansk-församlingens sida på Facebook.

En SMS-grupp för information har startats. Den har nu tot 15 st deltagare (inkl styrelsen).

Fler intresserade välkomnas!

 Medlemmar

Efter årsmötesbeslutet 2020 om medlemsavgift på 123 kr har inbetalningar lättare kunnat knyts till medlemskap. Fram till 2021-06-10 fanns 12 st inbetalade medlemsavgifter.

 Styrelsearbete

Ett styrelsemöte före årsmöte, 2020-06-09

Konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet.

Två styrelsemöten efter årsmötet. 2020-09-03 och 2020-12-03.

Kontakter via egen SMS-grupp för styrelsen + enstaka samtal och mail

Må Himmelske Fader välsigna det arbete som sker på vårt missionsfält i Murmansk.

 Långnäs (Piteå)  12/6 2021 // Bertil Funck

=================================================================================

Kontakt om arbetet, 073/83014 26, bertil.funck.murmansk@outlook.com 

eller någon i styrelsen; Karl-Johan Thiger, Roland Raattamaa, Harry Esberg, Helge Rahkola

eller suppleant Rolf Olsen, Alta/Norge

                      Kom ihåg att stödja missionsarbetet genom förböner!

=========================================================================

Senaste nytt om läget i Murmansk och Kantalahti, Två mail från Aleksandr 4/8:

(Översättning av Mats Rondahl)

Bertil, Guds frid! Det är en glädje att få brev från dig. Idag lovade de att komma och installera Internet. Men vi vill också installera en kamera så att inte bara ni kan se oss utan också vi se er. Nu kommer sommaren och många församlingsmedlemmar åker på semester. Om två veckor åker vi också till Karelen fram till augusti. Jag tror att vi från september kan försöka hålla våra möten via Internet. Kanske vi först provar hur det går och sedan kommer överens om hur ofta man kan gör det. Kanske skulle sådana träffar också kunna hållas i Revda? Vi skall försöka ordna det under hösten. Situationen i Kandalaksja är nu mycket svår. En ny pastor från St Petersburg sändes dit, men all verksamhet har lagts ner. Nu har jag blivit utsett till kyrkoherde där också. Efter semestern ska jag försöka få igång arbetet där igen. Väldigt mycket byggnadsarbete återstår fortfarande i Murmansk, men tyvärr finns det inga pengar. Därför kan vi inte använda alla lokaler i kyrkan.

Det är ett antal personer som för närvarande arbetar i församlingen: Voltjok Alexander - kyrkoherde, tjänstgör 100% Voltjok Ann - församlingsassistent, arbetar 100% Rubleva Olesja - sekreterare för barn- och ungdomsarbete (f.n. mammaledig) Kopjeva Nadezjda - församlingsekonom, arbetar 50%  Zubova Tatjana - församlingsadministratör, arbetar på avtal (7000 rubel per månad) Zjukina Julia - husmor, enligt avtal (6000 rubel per månad) Det här är de personer vi betalar lön varje månad. Sedan finns det flera volontärer. Tack för ert stöd och ekonomiska hjälp. Vi kommer ofta ihåg er i våra böner och hoppas att vi snart kommer att kunna möta er, inte bara på Internet. Guds välsignelse till alla våra vänner. Guds frid!

Kortfattat om innehållet i det andra mailet: I det andra mailet berättar Alexander om byggplaner i kyrkan. De behöver isolera en yttervägg, rensa kyrkområdet från byggavfall (och avsluta alla kontrakt med entreprenören) samt snygga upp entrén, Den 4-6 juni var det barnhelg på kyrkområdet.

De behöver också stöd genom förbön. Inuti väntar man på möbler och köksutrustning, trappräcke och saker till kapprummet. Snart kan internet kopplas in och det gör man med egna krafter. Men för utvändiga jobb behövs en byggare.  

 ===============================================================================

2021-05-13 Några rader om lönestödet under år 2021; Tack för det stöd som kommer in och som gett oss möjligheten att stödja kyrkan i Murmansk med månatligt lönestöd på 320 Euro. Varje månadsskifte ordnar vår kassör (Roland R) med en överföring till Finland och sedan går pengarna via stiftskansliet vidare till Murmansk.  

Missionskassan har fått ett stort offergåva från Kuttainen, och vi hoppas att kyrkan i Murmansk ska få ordnat med internetuppkoppling, så att vi kan börja sända predikningar med tolkning till ryska. Min förhoppning är också att vi ska kunna ha fler kontakter, så att vi kan samtala om vägen och vandringen med våra vänner i Murmansk.

Årsmöte för missionsföreningen behöver hållas, och med de lättnader i Corona-restriktionerna som är att vänta, så kommer vi nog att kunna ha ett liknande årsmöte som i Sattajärvi bönhus förra året. Vi var då ca 15 personer samlade. Årsmötet ordnades då i anslutning till Stortältföreningens årsmöte, vilket gjorde att de flesta deltagarna kunde närvara på bägge årsmötena.

Församlingen i Murmansk har startat en grupp för AA (Anonyma Alkoholister) och har ett samarbete med en skola för barn som är både blinda och döva. Det gör att fler människor kommer i kontakt med kyrkan, vilket ökar möjligheterna till missionsarbete.

En ny medarbetare, diakonen Alexei, har påbörjat ett arbete i Revda i mars. Vi får komma ihåg honom och hans arbete i förböner. Det har tidigare funnits verksamhet i Revda/Lovozero, men den har varit sporadiskt de senaste åren. Vi får undersöka om vi på något sätt skulle kunna nå med sändningar även dit. 

Gällande Kantalahti har jag inga färska nyheter, jag får återkomma även till detta.

Jag får tacka för offergåvor och förböner. Om någon känner sig kallad att arbeta med missionsverksamhet till Murmanskregionen, så är du välkommen att ta kontakt med någon i missionsstyrelsen! // Guds frid till er alla! // Bertil Funck, ordförande (+4673/830 14 26)

2021-04-25 Nu lite med info om läget vad gäller kyrkobygget i Murmansk. Vi har fått hjälp av Mats Rondahl som översatt en lång text med bilder om dagsläget. Verksamhet, både gudstjänster och annan verksamhet har kunnat starta i kyrkan. Du som är intresserad av text och bilder kan höra av dig till mig via mail, så skickar jag en Wordbilaga. / /Maila förfrågan till bertil.funck.murmansk(snabel-a)outlook.com. // Vill du ha papperskopia, så kan du kontakta mig via +73/830 14 26. 

2021-04-06: Glad påsk till er alla! (Påskhlegen avslutad, men vi gläds över uppståndelsen!)

Jag får börja med att beklaga den dåliga uppdateringen sedan nyår... Det brukar bli en ungefär en uppdatering i månaden, men nu är det allså tre månader sedan sist.. :-(

Som första uppdatering får jag glädjande berätta att Rinitas covidtest visade sig vara negativ, så hon klarade sig från allvarligare sjukdom. Rinita har svårt med hälsan pga den singelolycka i trafiken som hon drabbades av för många år sedan. Nu får vi vara glada för att hon klarade sig från ytterligare hälsoproblem pga coronasmitta.

Aleksandr har meddelat att de kunnat göra inköp av IT-utrustning med de medel vi skickat. Nu har det pågått arbete med att dra in datakabel, även det en kännbar kostnad. Jag får åter-komma vad gäller tidsplan för digital kontakt mellan oss och kyrkolokalen.

2021-01-01: Välsignat nytt nådesår till er alla! 

Aleksandr lade idag ut information på församlingens Facebook-sida om att dottern Rinita drabbats av hög feber och provtagits positiv gällande covid -19... Jag har svarat att jag kommer att sprida information om detta och att vi vill komma ihåg dem i förböner. // Se Aleksandrs text i rutan här bredvid. // Bertil F

Senaste nytt 2020

2020-12-25: Julhälsningar från Aleksandr, se bilden till höger:

Längre ner sedan tre bilder från församlingens sida på Facebook.

Julens gudstjänster i nya kyrkan

Julens gudstjänster i nya kyrkan

Julkrubban i nya kyrksalen

Julkrubban i nya kyrksalen

Adventstid

Adventstid

Sedan har vi också förhoppningen att kunna skapa kontinuerliga kontakter med församlingsmedlemmar i Murmansk, speciellt ungdomar och unga familjer, genom bibeltimmar över nätet, som de har en bra erfarenhet av i Finland. 

2020-12-19: Summan till Murmansk gällande distansutrustningen blir ca  900 Euro. Pengarna skickas före jul, så får vi se fram emot att kunna få digital kontakt in på det nya året.

2020-12-01: Idag har vi i styrelsen tagit beslut om att stödja församlingen i Murmansk så att de kan köpa in utrustning med storbildskärm. Tanken är alltså att vi ska kunna sända ljud och bild med direktsända predikningar från oss till Murmansk. Detta kan lösas via olika digitala vägar, och vi hoppas på att vi då också ska kunna ha direkta samtal med församlingsmedlemmarna. Det ska kunna blir en lösning för att hålla kontakten med församlingen när vi nu inte kan resa dit. Vi ser fram emot att få tekniken att fungera. 

2020-11-16: Det senaste inlägget på församlingens Facebook-sida. Ett fint inlägg, se bilden till höger:

2020-11-15: Kyrkoherden Aleksander har nu meddelat att de är på väg att få i ordning kyrkosalen i den nya kyrkobyggnaden. De kommer att ordna med internetuppkoppling och sedan är tanken att vi ska stödja dem med inköp av utrustning för att vi ska kunna sända predikningar från Sverige/Finland/Norgen, när vi nu inte kan göra våra resor till dem.

2020-10-04: Det allra senaste är att det öppnat sig en ny möjlighet till kontakt med Aleksandr i Murmansk. Det är prästen Mats Rondahl, pensionerad kyrkoherde/aktiv i det mellankyrkliga Barentsrådet sedan -96/språkkunnig, tolkutbildad i ryska! Mats har träffat Aleksandr vid många möten med Barentsrådetsmöten, och har besökt Murmansk ett stort antal gånger genom åren.

Mats kommer att hjälpa mig med översättning för mailkontakt med Aleksandr. Jag har skrivit ett första brev till där jag frågar om möjligheten till att vi sänder predikningar från Sverige/Norge/Finland, med tolk på plats i Murmansk, eller med tolk på annan ort. 

2020-10-04: Nu har det kommit ut nytt material på kyrkbyggets FB-sida. Prästen Aleksandr lade den 23/9 ut en 12 minuters video från kyrkbygget. Mycket återstår att göra, men rubriken på videon är "Rapport om framsteg i byggarbetet" - Aleksandr är fortsatt trosviss vad gäller kyrkobyggnadens färdigställande.

Lördag 26/9 hade församlingen gemensamt arbetet med att göra i ordning ute på gården, för att ge plats för parkering etc. Här tog jag med en bild utifrån och från samvaron efteråt.

På söndg 27/9 hade de sedan gudstjänst med nattvard. Det är fint att se att de kommit igång igen med både arbete och gudstjänster. Det var extra värmande att se bekanta ansikten, församlingsmedlemmar som vi inte har kunnat träffa på länge. 

(På bilden från gudstjänsten kan ni se vilken kvalitét det blir på den automatiska översättningen. Det är i alla fall bra att den finns, annars skulle jag inte förstå någonting.. :-)

 

2020-09-13: Vi har haft styrelsemötet om läget i Murmansk; Kyrkbygget har ej varit igång under sommaren. Eftersom lägenhetslokalen för kyrkan är såld, så finns nu bara en enklare lokal i kyrkbygget som använts för gudstjänster. 

Under augusti har inga gudstjänster varit utannonserade via församlingens hemsida, det har varit sommaruppehåll under semesterperioden. 

Anja jobbar inte längre som anställd för kyrkan, det ekonomiska läget medger ej detta. 

Gällande lönestödet, så har Roland kunna skicka ca 320 Euro per månad för juli och augusti. Vid årsmötet (se protokollet nedan) blev det också den siffran som vi siktar på som månatligt lönestöd. Stöd gärna församlingen genom förböner och en gåva till lönestödet. 

Missionskassan har i princip inga utgifter nu när det inte genomförs några resor. Tanken är att ev kostnader för digitala kontakter/sändningar ska kunna betalas via missionskassan.

Med alla dessa faktorer framstår det som ännu viktigare att vi skulle kunna komma igång med digitala kontakter, så att vi skulle kunna stödja församlingen. Vi jobbar vidare med olika kontakter, inget konkret ännu att meddela. Stöd vårt arbete genom förböner!

=====================================================================

Swish - nr 123 220 35 86. Märk Mission, Lönestöd eller Medlemskap (123 kr för år 2020)

Tack för din gåva, ditt stöd och dina förböner!

=====================================================================

Missionskontot: Bankgironummer: 5413-0570

Lönestöd: Handeslbanken 6214-795 454 368

IBAN: SE22 60 000 0000 0007 9545 4368

SHB BIC (Swift): HANDSESS

 

 

Murmansk - Årsmöte 2020 - Protokoll, digitalt från Harry Y, utan underskrifter

Årsmötesprotokoll 2020, digitalt, utan underskrifter. // Original med underskrifter av sekreterare och justerare finns hos ordförande.

2020-08-02

Under juli månad har inga digitala gudtjänster ordnats i Murmansk. Planerna på att få igång digitala gudstjänster med predikan från Sverige/Norge/Finland, med tolkning till ryska kvarstår. Vi fortsätter arbetet med detta genom olika kontakter, inga konktreta resultat ännu. 

 Vi får komma ihåg arbetet med missionsverksamheten i förböner. Stöd också gärna arbetet genom medlemsskap i föreningen. medlemsavgiften får 2020 nu fastställd till 123 kr. 

2020-07-04

Guds frid till er alla!  Genom initiativt från stortältföreningen hölls idag först stortältföreningens årsmöte och sedan Murmanskmissionens årsmöte och det efterföljande samtalet och Murmanskmissionen. 

Från årsmötet kan nämnas att endast en resa kunnat genomföras, vilket ytterligare visat på behov av andra lösningar för kontinuerliga kontakter med församlingen i Murmansk. 

 

Gällande medlemsavgiften klubbades ett förslag att sätta en avvikande summa, som kan särskiljas från andra gåvor. Förslaget på 123 kr godkändes av årsmötet. För betalning av medlemsavgiften för år 2020 kan ni använda det sedvanliga bankkontot; 

Kontonummer: 160 068 088
Clearingnummer:  6214  (Handelsbanken) eller Bankgironummer: 5413-0570

Sedan finns också Swish, nummer 123 220 35 86, och skriv då inbetalarens namn som meddelande, så blir inbetalaren registrerade som medlem i föreningen för Murmansk-missionen. Det är ett viktig stöd i vårt arbete att se att vi har medlemmar som gör ett aktivt val att stödja missionsverksamheten genom ett medlemskap.

Vid årsmötet var ett par deltagare med via högtalartelefon, och till det efterföljande samtalet kopplades sedan Timo Kontio och Sven Grankulla upp via dator. Harry Ylipää inledde mötet om Murmanskmissionen med en översiktlig berättelse om historien. Harry konstaterade bl a att förutsättningarna förändrats genom att möten ej längre får ordnas på offentliga institutioner och liknande.

Timo betonade vikten av att kunna ha långa och kontinuerliga kontakter, helst att någon skulle kunna bo/vara på pla en längre. Han berättade också att man i Ryssland kan mötas av många olika andligheter och att det därför är viktigt att vi har en egen stark identitet som kristna, att vi i Ryssland ska lära ut om det kristna på samma sätt som vi gör här; ett klart Guds ord, om det kristna levernet och detta med kärlek och tålamod.

Sven Grankulla berättade om hur han var på sin försa resa till Petroskoj för sju år sedan, och att han sedan dess har haft personliga kontakter med församlingsmedlemmar. Det finns i vissa områden yngre församlingsmedlemmar som kan både finska och engelska, vilket gör kommunikationen enklare.  Coronatiden har gett behov av digitala kontakter, och Sven m fl från Finland har nu en grupp ungdomar som de har kontakt med varje vecka. Svven berättade även om samtal från unga i syndanöd som ville få höra predikan om syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod.

Jag har fått ett namn till en ung man som kan bli vår första hjälp till att bygga upp (nya) digitala kontakter med församlingen i Murmansk. Vi har inte heller glömt bort den lilla församlingen i Kantalahti och de kontakter vi haft med församlingsmedlemmar i Revda och Luujärvi.  Vi får återkomma med nya rapporter om det digitala arbetet. Stöd oss genom förböner för att vi skulle kunna arbeta på rätt sätt.

 

2020-06-17

 Guds frid till er alla! Coronaläget ger oss fortsatta problem med resande och därmed också med missionsresona till Murmansk. Nu är tanken att nyttja den kunskap och teknik som finns för att kunna genomföra digitala sändningar med predikan från Sverige/Norge med tolk på plats i Murmansk, eller på annan  ort. Förhoppningen är också att kunna ha samtal och kontakter via digitala plattformar. Mer info kommer när vi hittat lämpliga lösningar. Om du skulle ha kunskap och tips om smidiga progra, så kan du gärna höra av dig! (Bertil Funck 073-830 14 26)

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Årsmötet för Murmanskmissionen har de senaste åren genomförts i samband med sommarens stortältmöte i Tornedalen/Norrbotten. Eftersom sommarens möte i Korpilombolo ej blir av, så utlyser vi istället årsmötet till lördag 4/7, kl 13, platsen blir Sattajärvi bönhus. Bönhuset är stort och erbjuder bra plats för att kunna hålla rekommenderade avstånd för de närvarande.

Digital medverkan ska också ordnas via mobiltelefon, eller gruppsamtal. Du som är intresserad kan kontakta någon i styrelsen (Bror Töyrä, Harry Esberg, Karl-Johan Thiger, Roland Raattamaa, eller suppleanterna Helge Rahkola och Rolf Olsen, Alta) eller mig (Bertil Funck, 073-830 14 26), så kommer vi att ordna det på smidigaste sätt.

 Om du hör av dig, så kan jag även maila förslag till dagordning.

 SAMTAL OM MISSIONSARBETET - Historia, nuläge och framtid.

Efter årsmötet tar vi en kaffepaus och fortsätter sedan med ett öppet samtal om missionsarbetets drygt 20-åriga historia. Det är en ny generation som nu växer upp och vi behöver se till historien och nuläget för att ta sats för det fortsatta arbetet. Harry Ylipää, som arbetat med missionsresorna sedan de startade kommer att delge något om sina erfarenheter. Sedan hoppas vi också att kunna få medverkande från Finland genom digital uppkoppling.

LÖNESTÖDET

Lönestödet till Murmansk blev den senaste månaden 280 Euro, vilket innebär att vi under 2020 legat på ca 300 Euro per månad. Församlingen i Murmansk är informerad och prästen Aleksander har alltid talat om vikten av medvetenhet att bidrag alltid kan minska. Enligt den senaste informationen har prästfrun Arja fr o m maj månad även annan arbetsgivare. Vi siktar nu på att kunna hålla nivån 300 Euro i månaden, inte 550 Euro som tidigare.

Guds välsignelse till er alla som är intresserade av missionsarbetet, vi får komma ihåg det i förböner!

 

2020-04-13

Som ni alla säkert har förstått, så har Coronavirus-pandemin gett oss problem med resorna till Murmansk. Den första resan, planerad till i slutet av april, har fått ställas in. Tänkta att resa var Timo Kontio som predikant och Per-Enok Kero som medresenär. 

Nästa datum som skulle vara aktuellt är i slutet på maj, men som det ser ut nu, så blir det nog problem även med den resan.

De sändningar som nu sker digitalt har gett nya idéer om att kunna genomföra sändningar härifrån till Murmansk, med tolk på plats i Murmansk. Vi får se om det går att genomföra.Det skulle vara fint att kunna hålla kontakt med församlingen på det sättet. 

Via församlingens sida på Facebook, https://www.facebook.com/groups/548416565171493/

(Евангелическо-Лютеранский приход города Мурманск) kan ni följa gudstjänster som församlingen sänder ut digitalt.

==========================

Lönestödet som insamlats under mars månad och skickades till Inkerin Kirkko f v b till Murmansk uppgick till ca 300 Euro, vilket är klart lägre än de 550 Euro som vi har siktet inställt på. Församlinge i Murmansk vet om att det inte kommer in lika mycket medel, och har fått ta hänsyn till detta i sitt arbete. Förhoppningsvis kan vi fortsätta stödja dem i arbetet. 

=========================

Församlingens gudstjänstlokal i hyresfastigheten i centrala Murmansk är nu såld och församlingen håller nu sina gudstjänster i en av de mindre lokalerna i den nya kyrkan. Den första lilla lägenheten, där det funnits övernattningsmöjligheter nyttjas nu som kontor.

=============================================================

Ett nytt nådesår har börjat. Vi har i år inte fått möjliga datum förrän in på detta år, så nu arbetar vi på att hitta passande datum och möjliga resenärer. 

Vi har också fått meddelande om att tiden för kallelsehanteringen nu är två månader, vilket ytterligare kommer att försena den första resan..

En glädjande kontakt är däremot en f.d fånge som Erling Wälivaara träffade på ett fängelse för fler år sedan och som vi nu fått kontakt med igen. Vi återkommer till detta!

Bilder från församlingens verksamhet

 

Vi har fått några bilder från församlingens verksamhet, sommarläger, barnverksamhet, diakonal verksamhet gudstjänster. 

Del av församlingen samlad i gamla kyrkolokalen

Del av församlingen samlad i gamla kyrkolokalen

Barn och ungdomar välsignas vid altaret

Barn och ungdomar välsignas vid altaret

Sommarläger

Sommarläger

Diakonal verksamhet.

Diakonal verksamhet.