Årsberättelse för kalenderår 2014

Missionsverksamhet till Murmanskområdet har genomförts genom Guds nåd och välsignelse i stort sett planenligt under 2014. Resor under 2014 till Murmansk har genomförts med medverkan av predikanter och medresenärer under följande angivna tider:

  • 12-17/03                 Erling Wälivaara och Håkan Kero                                
  • 5-8/06                    Rauno Sipilä och Aulis Tupeli med fruar                           
  • 28-31/8                   Ahti Vähäkangas och Ralf Lindfors, grupp totalt 9 personer
  • 5-9/11                     Harry Ylipää och Per-Enok Kero med fruar
  • 27/11-1/12              inställt

Sammankomster och andakter har under dessa resor hållits i församlingens kyrkolokal, föreningslokal för frigivna fångar, ålderdomshem och privata hembesök i Murmansk. Resor innebärande hemsammankomster har gjorts till staden Olenegorsk, som ligger 10 mil söder om Murmansk. I staden Kandalaksa hålls alltid inför återresan hem avslutningssamman-komster på söndag kväll under dessa missionsresor. Alla de olika gudstjänsttillfällena och besöksmålen inplaneras i samarbete med Ingermanländska kyrkans församling i Murmansk.

Vår förstahandsuppgift i denna missionsverksamhet är att tjäna i Guds Ord. Det vill prästen Alexandr Voltsok understryka relativt ofta.

Under senaste åren har sorgligt nog deltagarantalen i församlingens olika gudstjänster och andakter marginellt minskat i verksamheten. Predikanter, som varit på resa till Murmansk har efterlyst gärna fler sammankomsttillfällen under missionsresorna. Församlingsledningen har  dock erfarit i synnerhet under de senaste åren svårigheter att kunna inplanera fler mötestill-fällen till dessa missionsresor.

Jesus talar i liknelsen om såningsmannen, som gick för att så ut sin säd:  ”…en del föll vid vägen.., en del föll på stengrunden.., en del föll bland törnen.., en del föll i god jord..
Vi erfar, hur hjärtans jordmån till att kunna ta emot denna Guds Ords säd går i uppfyllelse i enlighet med Jesu liknelse. Där finns även av sådana åhörare, som Jesus förklarar i liknelsen: ”..Och det som är sått i god jord, är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, en del trettiofaldigt, en del sextiofaldigt och en del hundrafaldigt.”

Som en följd till dessa erfarenheter inriktar församlingen förutom till ”kärnverksamhet” mer idag till uppsökande verksamhet.

En efterlängtad kyrka håller på att uppföras i Murmansk församling. Kyrkbygget påbörjades under sommaren 2013 och målsättningen är att bygget kommer under tak under sommaren 2015. Kyrkprojektet har fördyrats kännbart på grund av att den erhållna tomten från staden delvis har sluttande terräng samt att platsen tidigare använts som avfallsplats. Det har varit nödvändigt att uppföra en fördyrande stödmur till ett parti av kyrkplatsen. Kyrkan uppförs som sutterängbyggnad. Kyrksalen kommer att ha plats för 100-tal mötesgäster. Kyrkan kommer även inrymma två gästrum för besökande.

Projektet ansvaras och leds i sin helhet av Ingermanländska kyrkans ledning i St. Petersburg. Projektet framskrider sakta jämfört med våra mått mätt. Det beror bl.a. på att medel för kyrkbygget insamlas efter hand. Ett relativt långt uppehåll i detta projekt har genomlevts under 2014.

Murmansk församling är lågt bemedlad och har kämpat med stora svårigheter att kunna avlöna sina tre anställda. Missionsföreningen beslutade i årsmötet 2014 att öppna möjlighet för oss att stödja Murmansk församling i avlöning av sina tre anställda. Ett stödkonto öppnades i Handelsbanken i Pajala och från och med april 2014 har månatliga belopp från stödkontot kunnat via Ingermanländska kyrkans konton i St. Petersburg överföras till Murmansk församling. Se gärna information om detta i Murmanskmissionens hemsida med adress www.murmanskmission.se

Med denna extra möjlighet till offer genom detta stödkonto har sammantagna offervolymen till Murmanskmissionen ökat med ungefär 40%.

Offerviljan till Missionsföreningens missionskonto, som bestrider utgifterna för missions-resorna till Murmansk har under 2014 minskat. Detta har föranlett Missionsföreningen att anpassa ”mun efter matsäck” i sitt fortsatta arbete. Antalet missionsresor har till kalenderår 2015 minskats till tre resor. Dessutom får deltagande resenärer till Murmanskresorna räkna med minskad dagpenning pga medelbrist. Genom åren har välsignade offergåvor inkommit till missionskontot från många församlingar (Fridsförbund), enskilda offergåvogivare samt från stormötes- och sensommarstormöteskollekter. Vi vill från missionsföreningens styrelses vägnar uttrycka tack för dessa offergåvor och ber om fortsatt offervilja i Guds rikes arbete.
”Ni har fått för intet, därför ge också för intet!”

Jesus säger: ”Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och lär alla folk och döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Och lär dem att hålla det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, intill tidens ände.”

Må Himmelske Fader välsigna växten för den ädla Guds Ords säd, som utsås, så att den får bära frukt i åhörares hjärtan till evigt liv och salighet.


                                        Juhonpieti, Pajala den 18 februari 2015                      

                                                          / Harry Ylipää /

Rapport från missionsresa till Murmansk-Kandalaksa 12-17/3 2014

Min resa startade från Luleå den 12/3 kl 11.00. Håkan Kero anslöt till resan i Sattajärvi  på eftermiddagen. Vid 19-tiden finsk tid anlände vi till Ivalo, där vi övernattade. På förmiddagen den 13/3 fortsatte vår resa mot Murmansk i Ryssland. Tullpassagen,  Raja Joseppi, in i Ryssland gick utan större problem, även om kontrollen av oss var noggrann. Alla handlingar för både fordon och personer var helt i ordning. Efter en tidsförlust på 2 timmar från Finska gränsen in i Ryssland nådde vi Murmansk vid 16-tiden, lokal tid. Vi hittade kyrkan och mini hotellet snabbt med hjälp av minnet och Harry Ylipääs handritade karta. Hotellet höll god standard och frukosten som serverades på hotellet var inget att anmärka på.  Fredagen den 14/3 hade vi sammankomst på ett äldreboende kl.15.00. Ett 15-tal åldringar, både kvinnor och män närvarade vid sammankomsten. Två ungdomar från församlingen i Murmansk deltog vid sammankomsten och sjöng psalmer och sånger tillsammans med åldringarna. Erling talade över texten 1.Tim. 2:3-6. "Gud vill att alla människor  skall bli frälsta...." Anja Voltsok fungerade som tolk. Ordet togs tacksamt emot och några av åldringarna ville också samtala efteråt. Även Håkan bekänd sin tro vid detta tillfälle. Efter sammankomsten lämnade Anja gåvor som klädesplagg och glasögon till åldringarna.

På kvällen samlades vi i en samlingslokal för före detta fångar från fängelset. Samlingslokalen är den gamla kyrkolokalen som bl.a tidigare har används som övernattningsrum för tillresande predikanter.  Totalt var vi 13 personer samlade den kvällen. Bland annat var en pingstpastor från Oulainen och en diakon från finska kyrkan i Kuopio med vid detta tillfälle. Erling predikade över texten Joh.14:1-3. "Jag går för att bereda er rum". Efter gudstjänsten blev vi bjudna på the och smörgåsar. Vi hade också mycket givande samtal om trons väg. Bl.a visste många vem Alexander Vesko var. Han är fortfarande kvar i fängelset. Han fick nåd till bättring på fängelset för fem år sedan då Sören Ylipää och Erling hade sammankomst där. Erling har haft regelbunden e-mail kontakt med Alexander efter det.  Senare på kvällen ringde en av de frisläppta fångarna upp  Alexander i fängelset och framförde hälsningar från oss. Alexander uttryckte sin glädje över att vi sände hälsningar till honom.

Lördagen den 15/3 kl. 15 besökte vi en samlingslokal med några äldre kvinnor som handarbetade och sålde sina alster för att dryga ut sin låga pension. Vid detta tillfälle talade Erling över texten Joh. 17:3 "Detta är evigt liv att känna dig den ende sanne Guden och den du har sänt, Jesus Kristus."  Efter predikan berättade några av kvinnorna hur de hade fått möta Jesus i sina liv. Håkan gav också ett personligt vittnesbörd vid detta tillfälle. Vi bjöds på the och goda kakor efter mötet. Vi önskar dessa kvinnor all välgång och vi skildes med önskan om att: vi får ses i himlen snart. Kvinnorna var särskilt oroliga över vad som håller på att hända i Ukraina och på Krim halvön. De ville att vi skulle komma ihåg också Ukraina i våra böner. På kvällen kl. 18.30 samlades vi till bibeltimme i kyrkan. Ett 20-tal personer kom samman. Erling talade över texten Matt.13:1-9, fyrahanda sädesåker. Alexander Voltsok ledde samtalet efter predikan, som tyvärr, var på ryska så vi förstod inte mycket av vad han sa. Men vi kände att atsmosfären var fin den kvällen.

På söndag, den 16/3 samlades vi till gudstjänst i kyrkan. Gudstjänsten började med att 14 barn tågade in i kyrksalen, gick fram till altaret och knäböjde sig vid altarringen och Alexander välsignade dem en och en med händers påläggning. En mycket vacker ceremoni. Efter det gick barnen till ett angränsande rum där de hade söndagsskola. Håkan medverkade i söndagsskolan där han berättade om söndagsskolan i Sattajärvi där han undervisar. Så vidtog söndagens gudstjänst. Alexander förättade altartjänsten och Erling predikade över dagens evangelietext från Matt.15:21-28. "Hur Jesus prövar den kananeiska kvinnan."   I gudstjänsten deltog 40 personer. Här träffade vi flera kvinnor som talade utmärkt finska. Även några av de frigivna fångarna som vi träffade på lördag kväll kom till gudstjänsten. Likaså besöktes gudstjänsten, till vår glädje, av den finske pingstpastorn och diakonen från Kuopio. Vi erfor att Gud var med oss med sin Ande. Vi ber att Gud välsignar sitt ord på allas våra hjärtan. Så fortsatte vår resa söderut till Kandalaksa. En  20,5 mil lång resa  som startade i tät snöyra från Murmansk som tack och lov upphörde efter några mil. Mötet var utlyst till kl.17.00  i Kandalaksa. Vi kom fram i tid och blev varmt mottagna av Antonia, den pensionerade matematikläraren. Vi riktigt kände i luften hur glad Antonia blev när vi kom. Hon kramade om oss och riktigt gjöt ut sin hunger efter att få höra Guds ord. Så gjorde även de andra gudstjänstbesökarna. Vi var 11 personer samlade. Bland dem fyra unga pojkar som efter gudstjänsten uttryckte sin glädje över vad de fått höra. Erling talade över texten Joh.3:16-18 "Ty så älskade Gud världen..."och predikan tolkades till ryska av den pensionerade läkaren Aili. Vi blev bjudna på fika efter gudstjänsten. Antonia och Aili följde med oss ända till dörren när vi skulle lämna Kandalaksa.  De vädjade till oss: Kom snart tillbaka. Vi riktigt kände deras längtan efter att få höra ordet. Vid avskedet fylldes våra hjärtan av vemod. En liten skara Guds barn som känner verklig hunger efter ordet. Vid halv sjutiden startade vår hemresa. Vi bestämde oss för att köra till Sattajärvi redan samma kväll. Vi vann ju tre timmar när vi körde från Ryssland till Sverige. Erling sov över i Välivaara och fortsatte resan tidigt måndag morgon hem till Luleå.   Vi tackar Gud som bevarade oss under vår missionsresa.  Vi ber att Gud själv välsignar ordet i alla bröder och systrars hjärtan i det stora landet Ryssland. Arbetet i Herren är icke fåfängt.

Erling Wälivaara, 

Luleå

Årsberättelser för år 2013

Årsberättelse för kalenderår 2013.

 Mission i Murmanskområdet, Ryssland.

 Missionsverksamhet till Murmanskområdet har genomförts genom Guds nåd och välsignelse i stort sett planenligt under 2013. Första inplanerade resan för året, 14-18 mars blev dock inställt på grund av influensa i Murmansk. Mission till Murmanskområdet har från våra församlingar tillsammans med Elvebakkens Laestadianske Menighet i Alta, Nord Norge bedrivits nu i drygt tretton år.

 Resor under 2013 till Murmansk har genomförts med medverkan av predikanter och med-resenärer under följande angivna tider:

  • 14-18/03                 inställt på grund av influensa i Murmansk                                
  • 30/5-3/6                  Sören Ylipää, Helge Rahkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  • 122-26/8                 Henry Bårdsen, Rolf Olsen från Elvebakken, Alta
  • 17-21/10                 Timo Kontio, Diana Sihvonen (tolk), Ralf Lindfors
  • 28/11-2/12              Harry Ylipää, Sven-Olof Kero

Sammankomster och andakter har under dessa resor hållits i Murmanskförsamlingens gudstjänstlokal, i handikapp- och ålderdomshem, i två avdelningar för långvårdspatienter, i samlingslokal för stöd åt frigivna från fängelser samt i hembesök. Deltagande i ungdomssamling i kyrkan på lördag kvällar förekommer även relativt regelbundet.  

Alla de olika gudstjänsttillfällena och besöksmålen inplaneras i samarbete med Ingermanländska kyrkans församling i Murmansk. Besök i fängelser är dock starkt begränsade numera. Ansökan om besök i fängelse skall inlämnas ungefär ett år i förväg i vilken även namnen på besökarna skall anges.

Till huvudgudstjänsten på söndagar i församlingens kyrkolokal samlas varierande antal mötesdeltagare. Ibland hålls denna gudstjänst i sin helhet med enklare gudstjänstordning av någon av våra gästande Ordets tjänare vid tillfällen då prästen i församlingen, Alexandr Voltsok är bortrest. I övrigt håller gästande predikant eller präst predikan i dessa gudstjänster, vilka Alexandr leder. Vi erfar i gudstjänsterna hur en del församlingsmedlemmar ständigt är med i församlingsgemenskapen om inget hinder, t.ex. sjukdom föreligger. Från dem erfars en längtan och behov av att få höra Guds Ord samt att få komma till Guds barns gemenskap. I denna ”kärndel” av församlingen finns även några ungdomar samt några yngre troende familjer.

Besök i daghem och förskolor med möjlighet att hålla andakt är begränsade och förekommer därför sällan.

Ett handikapp- och ålderdomshem är ett återkommande besöksmål i staden, där inneboende samlas kring Guds Ord. Även rumsbesök i boendet förekommer för sådana, som inte har möjlighet att komma till gemensamma sammankomsterna. Besök görs också i två avdelningar för långvårdspatienter. Personalen är välvilligt inställd till dessa besök och andakter. Sammankomsterna i boendet erfars dyrbara med ganska god uppslutning av mötesdeltagare. Senaste gång, som undertecknad tillsammans med Sven-Olov besökte boendet (1:a Advents-veckoslutet 2013), talade där en äldre kvinna och bekände sin tro. Hon hade drabbats av cancer och blivit hemskickad från sjukhus. Hon berättade att hon tillsammans med en trossyster hade bett till Gud om detta och blivit botad fån sin sjukdom. En äldre man kom och ville samtala med oss. Han ville bekänna sin tro, var glad och förnöjsam och samtyckte till det, som han hade fått höra.

Vår förstahandsuppgift i denna missionsverksamhet är att tjäna i Guds Ord efter den nåd och gåva, som Himmelske Fader ger. Denna prioritering har även Murmanskförsamlingens präst Alexandr Voltsok framfört upprepade gånger i olika sammanhang.

Numera hålls regelbundet sammankomster på återresa hem på söndag kväll i staden Kandalaksa, som är belägen 25 mil söder om Murmansk. Där samlas ett tiotal mötesgäster kring Guds Ord. Andan i sammankomsterna är god. Denna lägenhet är även övernattnings-ställe inför måndag morgons (oftast) fortsatta hemresa. Det är 16 mil från Kandalaksa västerut till Finska gränsen i Salla.

Ingermanländska kyrkan och Murmansk församling har sedan drygt tio år arbetat med anskaffande av tomt och uppförande av mindre kyrka till församlingen. Detta kyrkbygge har nu kunnat påbörjas under 2:a halvåret 2013. Som vi förstått har Finlands Evangelisk Lutherska kyrka lovat att kännbart hjälpa till ekonomiskt i detta projekt. Ritningar är fram-tagna med hjälp av finska arkitekter med erfarenhet av kyrkbyggen. I kyrkan kommer att finnas plats för knappt 100-tal mötesgäster.                    

Ingermanländska Kyrkan liksom även Murmansk församling är ekonomiskt sett fattiga i jämförelse med våra förhållanden. Ekonomin i Murmansk församling är extra ansträngd för närvarande. Under våra missionsbesök ger vi återkommande mindre penninggåva efter de möjligheter, som vi har till stöd för församlingsverksamheten. Som stöd för ekonomin till församlingen debiteras vi under våra missionsresor för daglig måltid, som tillagas i församlingens kök.

Genom åren har vi även förmedlat en del humanitär hjälp till församlingen i Murmansk. Hjälpen har bestått bl.a. av en komplett patientsäng, kompletterande inredning och gåstol för handikappad, sorterade rena kläder av bra kvalitet, skor, några rullstolar, sanitetsartiklar, läsglasögon, kryckor mm. Huvuddelen av dessa försändelser har insamlats från Pajala Röda Kors samt vårdcentralen och sjukhemmet i Pajala. För dessa gåvor och gåvogivare uttrycker vi ett varmt tack.

Sammantaget har offerviljan till Murmanskmissionen genom åren varit god. Flera för-samlingar (Fridsförbund) har återkommande insänt offergåvor. Kollekter under stormöten har insamlats till denna mission. Årlig omsättning i missionsverksamheten är ungefär 70 tusen kronor. Varje missionsresa omsätter ungefär 13-15 tusen kronor. Fem missionsresor är inplanerade under 2014 till Murmansk och genomförs i bön om Himmelske Faders tillstädjelse och välsignelse. 

Jesus säger: ”Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och lär alla folk och döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Och lär dem att hålla det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, intill tidens ände.”

Må Himmelske Fader välsigna växten för den ädla Guds Ords säd, som utsås, så att den får bära frukt i åhörares hjärtan till evigt liv och salighet.
                                                                                                                       
                                            Juhonpieti, Pajala den 5 februari 2014                                                                                                                
                                                        / Harry Ylipää /