Årsmöte 2018, 30/6 -18

 Årsmötet 2018 hölls lördag 30/6 kl 16, i samband med stormötet i Pajala.

Mission i Murmanskområdet, Årsmöte -18, Protokoll

 

Tid o plats: 30 juni 2018 kl. 16.00, Pajala (i samband med stormötet i Pajala)

 

Närvarande:  David Niska, Mattias Kero, Rolf Olsen, Per-Enok Kero, Harry Esberg, Timo Kontio, Roland Raattamaa, Helge Rahkola, Bertil Funck

 

 

1 §.                a. Årsmötets öppnande – Inledande bön

                      b. Val av mötesordförande - Beslut: Bertil Funck

                     c. Val av  mötessekreterare - Beslut: Bertil Funck

 

2 §.                Val av protokolljusterare (tillika rösträknare)

 Beslut: Helge Rahkola, Roland Raattamaa

 

3 §.                a. Godkännande av årsmötets utlysande

Utlyst via e-postutskick till de lokala fridsförbundens ordföranden via maillista (utskicket gjort av stortältföreningens ordförande Jörgen Ericsson).

Anslaget i anslutning till stormötesprogrammet på fredag, annonserat via mötesledare på lördag.

Beslut: Godkännes

                      b. Fastställande av dagordning

                      Beslut: Dagordningen godkändes, inga övriga frågor.

                      c. Fastställande av röstlängd (Stadgeenligt punkt för årsmötet)

Beslut: Fastställs vid ev behov av röstning

                     

 

4 §.                Verksamhetsberättelse för år 2017 - Uppläsning och godkännande.                       (Bilaga 1)

                     Verksamhetsberättelsen upplästes av Bertil.

                      Godkändes av årsmötet.

 

5 §.                a. Revisionsberättelse för år 2017 - Uppläsning och godkännande.

                      Revisionsberättelsen upplästes av Per-Enok.

                      Godkändes av årsmötet.

 

b. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 års räkenskaper -

                      Beslut: Ja.

 

Per-Enok informerade om att det finns kvarstående medel på missionskontot pga inställda resor. Kontot för litteratur till flyktingundervisningen har också pengar kvar eftersom Svenska Kyrkan/Pajala församling köpte in biblar.

 

På lönestödskontot finns däremot bara en liten summa. Vi är beroende av att det inkommer nya medel för att kunna utbetala nästa stödsumma (slutet på juli).

 

6 §.                Revisorer för 2018 - Christer Funck och Mikael Wahlberg 

                      (Valda för 2017-2018).

                      Byte av Christer Funck pga Bertil Funck ny ordförande.

Beslut: Mattias Kero ersätter Christer Funck

 

7§.                 Styrelseordförande för 2018 – Bertil Funck (vald 2017-2018)

                      Informationspunkt (inget beslut).

                     

8 §.                a. Nyval av styrelseledamot (väljs för ett år; 2018)

                      Förslag: Per-Enok Kero vill bytas ut,

                  Roland Raattamaa föreslagen.

Beslut:  Roland Raattamaa ersätter Per-Enok Kero

 

Övriga styrelseledemöter är valda för två år; 2017-2018.

Karl-Johan Thiger (vice ordf.), Harry Esberg, Bror Töyrä

 

b. Nyval av styrelsesuppleant (väljs för ett år; 2018, fram till nästa styrelseval)

Förslag: Henry Bårdens vill bytas ut, Rolf Olsen föreslagen.

Beslut: Rolf Olsen Ersätter Henry Bårdsen.

 

Den andra styrelsesuppleanten är Helge Rahkola, vald för 2017-2018.

 

9 §                 Fasställande av

a.       Missionsföreningens medlemsavgift, 100 kr/år (oförändrad sedan start!)

Beslut: Medlemsavgiften oförändrad.

 

Viktigt att vid inbetalning skriva i meddelanderutan om  att det gäller medlemsavgift och namn på vem det gäller.

 

b.      Missionsföreningens medlemsmatrikel

Flera inbetalningar på 100 kr finns utan angivna namn, vilket gör att medlemslistan är osäker.

 

10 §               Namnbyte för föreningen – Förslag: Mission i Ryssland

Bakgrund:

Föreningens stadgar (1 §) anger namnet till ”Mission i Murmanskområdet”

Föreningens stadgar (2 §) anger ”...bedriva missionsverksamhet i Ryssland”.

Tanken har därför varit att formulera föreningens namn så att det motsvara föreningens verksamhet och då också passar in med §2.

 

Föreningen har dessutom arbetat med stöd till kristendomsundervisning till flyktingar i Pajala-området, vilket alltså handlar om inomnordisk verksamhet.

Föreningen kan också tänkas få förfrågningar om stöd till missionsarbete i andra länder än Ryssland, t ex Albanien.

 

Förslag:

1.      1 §: Namnbyte till ”Mission i Ryssland”, eftersom det bedöms vara föreningens huvudsakliga verksamhet.

2.      2 §: Stadgeändring/-konplettering gällande verksamheten;

”Förutom detta kan föreningen även stödja missionsverksamhet i andra länder, inklusive inomnordisk verksamhet riktad till flyktingar.”

 

Förslagen innebär två stadgeändringar (§§ 1 och 2) som behöver beslutas på två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av antalet angivna röster.

 

Beslut: Ja till Förslag 1 (Namnbyte).  Ja till Förslag 2  (Stadgeändring).

 

11 §.              Resor till Murmanskområdet under 2018

Genomförda:

 15-19/3 Harry Ylipää, Bertil Funck, inkl möte om lönestödet

 24-28/5 Sören Ylipää, Helge Rahkola

                      ----------------------------------------------------

                     

Planerade:

6-10/9 Harry Esberg, Per-Enok Kero

25-29/10 Harry Ylipää, Bertil Funck 

 

§12                Information om lönestödet till Murmansk;

Församlingen i Murmansk har redovisat kostnader och budget.

Styrelsen har beslutat om fortsatt stöd (550 Eur/månad).

Lönestödet kommer via enskilda stödjare. Fler stödjare välkomna/”små o stora”.

Obs! Missionskollekterna går till kostnader för missionsarbete, skilda konton.

Lönestöd även från

Norge (Norsk Samemission)

Finland (Ev luth kyrkan).

 

Fråga: Anser årsmötet att vi ska fortsätta med lönestödet efter 2018?

                      Beslut: Ja

 

§13                Övriga frågor:

a.       Timo Kontio informerade om att den ingermanländska kyrkans kontraktsprost Ville Melanen skriver ett månadsbrev som vi kan få del av genom att anmäla intresse för detta. // B.F kollar detta.

 

 

§14           Årsmötets avslutande. /Konstituerande styrelsemöte följde direkt på.

 

 

Sekreterare:.............................................../ Bertil Funck

 

Justerare: ......................................................................... / Roland Raattamaa

 

Justerare: ......................................................................... / Helge Rahkola

 

Årsmötesprotokoll kan efterfrågas!